ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Sağlıklı term yenidoğanlarda farklı göbek bakımı uygulamalarının göbek düşme zamanı ve diğer klinik sonuçlar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi,Ankara,Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: 227-231

Anahtar Kelimeler: bakteriyel kolonizasyon, göbek bağı, göbek düşme zamanı, yenidoğan
Özet

Amaç: Göbek bağı nekrotik doku içermesi nedeniyle yenidoğanda bakteriyel kolonizasyon riski taşıyan bölgelerinden birisidir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bakteriyel kolonizasyon sonucu ortaya çıkan göbek bağı enfeksiyonu, yenidoğan ölüm ve morbiditesinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmada amacımız dört farklı göbek bakım uygulamasının (steril gazlı bez, alkol, povidon-iyot, eozin) term sağlıklı yenidoğanlarda göbek düşme zamanı ve diğer sonuçlar (omfalit, sepsis, ölüm, göbek bağından kanama) üzerine olan etkilerinin ortaya konulması ve en uygun uygulamanın belirlenmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kliniği’nde Ekim 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında zamanında doğan 80 sağlıklı yenidoğan bebek çalışmaya alındı. Bu sağlıklı yenidoğanlar rastgele seçilerek dört gruba ayrıldı. Birinci grubun göbek bakımını göbek düşene kadar sadece steril gazlı bezle, ikinci grubun steril gazlı bez ile birlikte alkolle (günde iki kez), üçüncü grubun eozinle, dördüncü grubun povidon-iyotla yapması sağlandı. Doğumda, üçüncü günde, yedinci günde bebekler aynı hekim tarafından değerlendirilerek (akıntı, pis koku, kızarıklık, kanama yönünden) göbek güdüğünden kültür alındı. Yedinci güne kadar göbeği düşmeyen bebeklerin aileleri telefonla aranarak göbek düşme zamanları öğrenilerek kaydedildi. 
Bulgular: Birinci grubun göbek düşme zamanı 9,1±2,84 gün, ikinci grubun 8,1±1,99 gün, üçüncü grubun 8±2,13 gün, dördüncü grubun 7,4±1,83 gün olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Yine dört grup arasında omfalit, göbek kanaması, sepsis ve ölüm gibi diğer sonuçlar açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmadı. Sadece steril gazlı bezle göbek bakımı yapılan bir olguda omfalit gözlendi. Doğumda, üçüncü ve yedinci günde alınan göbek sürüntü kültürleri sonuçları karşılaştırıldığında (kolonizasyon oranı, gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalarla kolonizasyon sıklığı açısından) dört grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. 
Çıkarım: Bu çalışmada zamanında doğmuş sağlıklı yenidoğanlarda sadece steril gazlı bezle yapılan göbek bakım uygulaması, yeterli görünmektedir. Ancak sosyoekonomik etmenlerin etkilerini araştıracak daha geniş çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018