ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Endoskopik izlem gerektiren korozif yanıkları olan çocuk ve ergenlerde kazanın meydana geliş şekli ve aile özelliklerinin değerlendirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Uzm. Dr. Beyaz Psikiyatri Merkezi, Bakırköy, Istanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2006; 41: 24-30

Anahtar Kelimeler: çocuk ve ergen, korozif özofajit, sosyodemografik özellikler, temizlik maddeleri, zehirlenme
Özet

Amaç: Ülkemizde korozif madde içen çocukların sayısı gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksektir. Bu hastaların yaşadıkları kazanın sonucu olarak psikososyal gelişimleri bozulmakta ve  tedavileri yıllarca devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı korozif madde içen hastaların ailelerinin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapılarının belirlenmesi ve önlenebilir olan bu tip kazalara karşı gerekli toplumsal duyarlılığı sağlamaktır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza korozif madde içimi nedeniyle CTF Acil Servise başvuran ve ilk mudaheleleri yapıldıktan sonra, Çocuk Cerrahisi AD’da tanı ve/veya tedavilerinde endoskopi uygulanmış olan 102 hasta alınmıştır. Hastaların ailelerine hazırlanan anket formu verilmiştir. Bu anket formu, çocuk psikiyatrisi, anestezi hekimleri ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından, ailelere ayrıntılı bilgi verilerek uygulanmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 102 hastanın 67’si erkek, 35’i kızdır. Hastaların yaşları 1 ile 18 arasında değişmekte ve yaş ortalaması ise 5,5’ dir. Kazanın oluş mevsimi incelendiğinde yaz mevsiminin % 41 ile ilk sırada olduğu bunu sırasıyla ilkbahar (% 25), sonbahar (%21) ve kış (%13) mevsimlerinin izlediği görülmüştür. İçilen maddeler arasında yağçöz (%66), kireç çözücü (%8), çamaşır suyu (%6) ve %20 oranında kirçöz, lavabo açıcı, akü asidi, sirke ruhu, kezzap, mantar ilacı, tuzruhu, bulaşık deterjanı, potasyum permanganat, tütüne katılan asit gibi çok çeşitli maddeler bulunmaktadır. Hastalardan  97’si  ( %95 ) maddeyi kendisi içerken 5 (%5) hastaya  ise madde yanlışlıkla anne veya büyükanne tarafından verilmiştir. 
Çıkarımlar: Sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi düşük olan ailelerde, küçük yaş erkek çocukları risk altındadırlar. Ailelerin temizlik ürünlerini doğru biçimde saklayamamaları (bu maddeler su veya içecek kaplarında, mutfakta saklanıyorlar) kaza riskini artırmaktadır.  Kazalar en sık çocukların daha çok susadığı yaz aylarında  meydana gelmektedir. Korozif yanıkları olan çocuklar ve aileleri sıklıkla psikiyatrik yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Ailelerin, medyanın ve 1. basamak hizmet veren hekimlerin bu konuda bilgilendirilmesi kazanın oluş riskini azaltacağı gibi klinik seyiri de iyileştirecektir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018