ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Değişken immün yetersizlikli çocuk hastalarda klinik ve laboratuvar özellikler
1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Konya  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 24-28

Anahtar Kelimeler: Çocuk, değişken immün yetersizlik, hipogamaglobulinemi, kronik akciğer hastalığı
Özet

Amaç: Değişken immün yetersizlik (DİY), bozulmuş antikor yanıtı ile belirgin, nedeni bilinmeyen birincil bir immün yetersizliktir. Bu çalışmanın amacı, DİY’li çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Şubat 2002-Haziran 2006 tarihleri arasında, ortalama 29,7±17,4 (2-51) ay, DİY tanısıyla takip ve tedavi edilen 10 çocuk hastanın dosya kayıtları gözden geçirildi. 
Bugular: Hastaların yedisi kız, üçü erkek olup, tanı yaşları ortalama 9,4±5,1 (3-18) yıldı. Hastaların hepsi yineleyen alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvurmuşlardı. Dokuz olguda kronik akciğer hastalığı mevcuttu ve bunların üçü lobektomi geçirmişti. Dört hastanın IgG düzeyi 200 mg/dl'nin altındaydı. Altı hastada en az iki immünglobulin düzeyinde azalma vardı. IgG düzeyi normal olan dört olgunun ikisinde IgA düşüklüğü ve diğer ikisinde ise IgM düşüklüğü saptandı. Tüm hastaların tanı anında B lenfosit oranı düşük bulundu (%1,6-8,9; 5,3±2,8). Sekiz olguda CD4/CD8 oranı tersine dönmüştü. 
Çıkarımlar: “Heterojen” bir immün yetersizlik olan bu hastalığın kronik akciğer hastalığı olan olgularda araştırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018