ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Fırat Tıp Merkezine getirilen olgularda hepatit B enfeksiyonunun dikey geçişinin önlenmesinde immünoprofilaksinin rolü
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 70-73

Anahtar Kelimeler: Aşı, hepatit B, immünbağışıklama, perinatal geçiş, yenidoğan
Özet

Amaç: Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) pozitif annelerden doğan çocuklara uygulanacak aşılamanın etkinliği araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Hepatit B yüzey antijeni pozitif olan annelerden doğan olgular çalışmaya alındı. Olguların doğum sonrası göbek kordonundan, ya da yüzeyel venlerinden hepatit göstergeleri için kan örneği alındıktan sonra tüm olgulara ilk 12 saat içinde, rekombinan hepatit B İmmünoglobulin (HBIG) ve rekombinan hepatit B aşısı kas içi yapıldı. Hepatit B aşısı 1, 2 ve 12. aylarda olmak üzere üç doz daha yapıldı. Her aşılamadan bir ay sonra çocuklardan kan örneği alınarak dört kez anti-HBs düzeylerine bakıldı.
Bulgular: Çalışmaya HBsAg pozitif anneden doğan 50 olgu alındı. Olguların 33’ü (%66) kız, 17’si (%34) erkek idi. İlk aşılamadan sonra olguların %80’inde koruyucu düzeyde anti-HBs gelişirken, bu oran kızlarda %87,8, erkeklerde %52,9 olarak oluştu. Bebeklerin ikinci doz aşıları yapıldıktan bir ay sonra bakılan anti-HBs düzeylerinde %98 oranında korunma sağlanırken sadece bir erkek çocukta ikinci doz aşıdan sonra bile anti-HBs negatif idi. Üçüncü doz aşılamadan sonra tüm hastalarda koruyucu düzeyde anti-HBs pozitifliği saptandı. Dördüncü doz aşılamadan sonra en düşük antikor titresi 38 mIU/ml iken, en yüksek titre 1257 mIU/ml olarak saptandı. Bebeklerin birinci ile ikinci, ikinci ile üçüncü ve üçüncü ile dördüncü doz ortalama anti-HBs antikor düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak  anlamlı bulundu (p<0,000). Dört  aşılamadan sonra kızlardaki anti-HBs düzeyleri ortalamaları erkeklerden yüksekti, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05).
Çıkarımlar: Hamile olan tüm kadınlar HBsAg açısından araştırılmalıdır. Yenidoğanda hepatit B serolojisi ne olursa olsun, HBsAg (+) olan gebelerden doğan yenidoğanların doğum sonrası erken dönemde aşılama ile hepatit B enfeksiyonunun dikey geçişi önemli ölçüde engellenir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018