ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi uygulanan zamanında doğmuş bebeklerin klinik özellikleri ve kan değişimi nedenleri
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 107-111

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, kan değişimi, nedenler, hiperbilirubinemi, tartı kaybı
Özet

Amaç: Hiperbilirubinemi nedeniyle kan değişimi uygulanan zamanında doğmuş yenidoğan bebeklerin klinik özellikleri ve kan değişimi nedenlerinin belirlenmesi. 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2002 - Aralık 2006 döneminde hiperbilirubinemi tanısı ile yatırılan ve kan değişimi uygulanan term bebeklerin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Kan değişimi kararı Amerikan Çocuk Akademisi’nin önerilerine göre alındı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 45 zamanında doğmuş bebeğe toplam 49 kez kan değişimi uygulandı. İki olguya iki kez ve bir olguya üç kez kan değişimi yapıldı. Hastaların cinsiyet dağılımı % 62 (28 bebek) erkek, % 38 kız (17 bebek) ve gebelik yaşı 38,7 ± 0,7 hafta (aralık: 37-41 hafta) idi. Bebeklerin getiriliş yakınmaları sarılık (29 bebek), emmeme (5 bebek), solunum güçlüğü (3 bebek), huzursuzluk ve başını arkaya atma (2 bebek) idi. Doğum ağırlığı 3237 ± 557 gr (aralık: 2100 - 5190 gr), hastaneye yatırıldıklarında vücut ağırlığı 2970 ± 551 gr (aralık: 1740 - 5110 gr), patolojik tartı kaybı oranı %28,9 idi. Bebeklerin hastaneye getirilme yaşı 4,7 ± 2,5 gün, yatış esnasında total serum bilirubin değeri 28,1 ± 7,8 mg/dl (aralık: 12-46,5 mg/dl) saptandı. Kan değişimi yapılma zamanı hastaneye yatırıldıktan sonra 2,3 ± 1,7 saat (aralık: 1-5 saat) bulundu. Hemolitik hastalık sıklığı % 55,5 (25 bebek) saptandı. Hemoliz nedenleri ABO uyuşmazlığı (9 bebek), Rh uyuşmazlığı (altı bebek), Rh uyuşmazlığı+ABO uyuşmazlığı (2 bebek), alt kan grup uyuşmazlığı (2 bebek), glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği (1 bebek), idrar yolu enfeksiyonu (1 bebek) ve kanıtlanmış sepsis (1 bebek) olarak saptandı. Üç olguda hemoliz nedeni saptanamadı. Hiperbilirubinemi için risk faktörü saptanamayan olgu sayısı 21 (% 46,6) idi. 
Çıkarımlar: Kan değişimi uygulanan zamanında doğmuş bebeklerde hiperbilirubineminin nedeni hastaların yarısında saptanamazken, saptanan nedenler Rh ve ABO uyuşmazlığına bağlı hemoliz, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği ve enfeksiyon idi. Kan değişimi uygulanan zamanında doğmuş bebeklerde patolojik tartı kaybının yüksek oranda olduğu saptandı. Taburcu edildikten sonra bebeklerin yakın izleminin sağlanması ve ailelerin sarılık gelişmesi ve riskleri konusunda eğitilmesinin kan değişimi gereksinimini anlamlı oranda azaltacağı düşünüldü.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018