ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu: Yakınma, endoskopik bulgu, tanı yöntemleri ve tedavi sonrası eradikasyon oranlarının değerlendirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2007; 42: 98-102

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, tanı, tedavi, yakınma
Özet

Amaç: Bu çalışmada Helicobacter pylori gastriti tanısı alan olguların yakınma, endoskopik bulgu, tanıya yönelik yapılan test sonuçları, aldıkları tedavi ve tedavi sonrası eradikasyon oranlarını değerlendirmek istedik.
Gereç ve Yöntem: 1997-2005 yılları arasında çeşitli sindirim sistemi yakınmaları nedeni ile endoskopi yapılan ve biyopsi örneklerinde mikroorganizmanın histolojik olarak değerlendirilmesi ile Helicobacter pylori gastriti tanısı alan olguların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Olguların yaş, cinsiyet, geliş yakınmaları, tanıya yönelik yapılan testleri, endoskopi bulguları, tedavi uygulamaları ve tedavi sonrası takipleri kaydedildi.
Bulgular: Yaşları 3 ile 20 yaş arasında (ortalama: 10±3,2) değişen 239 olgunun 129'u (%54) erkek, 110'u (%46) kız idi. Olguların 197'sinde (%82,4) karın ağrısı, 55'inde (%23) kanlı kusma veya kanlı dışkılama, 49'unda (%20,5) kusma yakınması vardı. Endoskopi yapılan olguların 176'sında (%73,6) antral nodülarite, 24'ünde (%10) antral hiperemi, 31'inde (%13) mide ülseri, 31'inde (%13) duodenum mukozasında hiperemi ve 3 (%1,2) olguda duodenal ülser vardı. Test yaptırabilen olguların %79,3'ünde (96/121) anti Helicobacter pylori IgG, %61,1'inde (44/63) dışkıda Helicobacter pylori antijeni ve %38,5'inde (15/39) ise mide biyopsi kültürü pozitif idi. Olguların 224'ü (%93,7) tedavi almıştı. Tedavi sonrası izlemde 44 hasta kontrole gelmedi. Kontrole gelen 180 olgunun 152'sinde (%84,4) Helicobacter pylori eradikasyonu sağlanmıştı.
Çıkarımlar: Helicobacter pylori tanısı alan olgularda karın ağrısı yakınması ön plandadır. Tanıya yönelik yapılan testlerden histolojik değerlendirme ve kültür altın ölçüt olmakla birlikte etkenin çoğunlukla üretilememesi önemli bir sorundur. Ayrıca olguların önemli bir kısmında üçlü tedaviye rağmen eradikasyon sağlanamamaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018