ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda “voiding” sistoüretrografi sonrası gelişen idrar yolu enfeksiyonları
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara  
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Ünitesi, Ankara  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 14-16

Anahtar Kelimeler: Çocuk, idrar yolu enfeksiyonu, vesikoüreteral reflü, “voiding” sistoüretrografi
Özet

Amaç: Bu çalışma hastanemizde uygulanan “voiding” sistoüretrografi (VSÜG) işlemi sonrası gelişen idrar yolu enfeksiyonu (İYE) sıklığını saptamak amacı ile planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2002-2005 yılları arasında VSÜG çekilen ve işlemden sonra bir hafta içinde idrar kültürü alınmış olan 67 (40 kız/27 erkek) hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. 
Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 12 (1-216 ) aydır. Çalışmaya alınan 67 hastanın %16’sında İYE saptanırken (Grup 1), %84’ünün idrar kültürü negatif bulunmuştur (Grup =2) (p>0,05). Grup 1’den üç hastada (%27) ve grup 2’den 18 hastada (%32) vezikoüreteral reflü (VUR) saptanmıştır (p>0,05). “Voiding” sistoüretrografi işlemi sırasında Grup 1’deki 11 hastanın dokuzu koruyucu antibiyotik almıştır. İdrar yolu enfeksiyonuna en sık neden olan mikroorganizma olarak E.coli bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçları VSÜG işlemini takiben koruyucu antibiyotik tedavisine rağmen % 16 sıklıkla İYE gelişebildiğini göstermektedir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, ultrasonografik bulguları, VUR varlığı ve ciddiyeti bu komplikasyonun gelişiminde belirleyici olmamaktadır.
Çıkarımlar: Voiding sistoüretrografi öncesi koruyucu antibiyotik önermekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018