ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Isparta’daki kız çocuklarında ortalama menarş yaşının ve menarşı etkileyen etmenlerin saptanmasıi
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Isparta, Türkiye  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Isparta  
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 50-54

Anahtar Kelimeler: Etkileyen etmenler, menarş yaşı, Türk çocukları
Özet

Amaç: Isparta’da yaşayan kız çocuklarının ortalama menarş yaşı (MY), menarşı etkileyen etmenler ve “menstrüel” özelliklerin belirlenmesi.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra;  yedi ilköğretim ve üç liseden menarşın gerçekleştiği saptanan 948 olgu çalışmaya alındı. Tüm olgulara kendilerinin ve aile fertlerinin MY ve “menstrüel” özellikleri, yaşam tarzları, beslenme özellikleri ve sosyoekonomik durumlarını sorgulayan anket formları verildi. Olguların ağırlık ve boy ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksleri hesaplandı.  Ayrıca tüm olguların meme gelişimleri Tanner sınıflamasına göre değerlendirilerek kaydedildi.
Bulgular: Ortalama MY 12,6 ±  0,03 olarak saptandı. Ortalama MY anne ve abla ortalama MY’lerinden anlamlı olarak düşük bulundu. Olguların ortalama MY’leri  ile anne ve abla MY arasında anlamlı pozitif ilişki vardı. Olguların vücut kitle indeksleri ile ortalama MY’leri arasında anlamlı negatif ilişki bulundu. MY -2  ve +2 SSS değerleri sırasıyla 10,6 ve 14,7 olarak bulundu. Meme gelişimi Tanner Evre 1 ve 2 olan hiçbir hastada menarş saptanmazken, Tanner Evre 3 olanların %16,8’inde ve Evre 4 olan olguların %50,8’inde menarş saptandı. Olguların çoğunda menarş görülme mevsimi kış ve yaz aylarıydı. Olguların %62,1’i kanamalarının düzensiz olduğunu belirtmişti. Düzensiz “menstrüel”  kanama yakınması üç yıldan daha az süredir menstruasyon görenlerde belirgin olarak yüksek saptandı. 
Çıkarımlar: Bu sonuçlar anne ve abla MY’leri göz önüne alındığında Türk kız çocuklarında MY’de bir erkene kayma olduğunu göstermekte ve  erken ve gecikmiş MY sınırlarının  yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018