ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağı Hodgkin hastalığının seyri ile hematolojik ve diğer değişkenlerin ilişkisi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı , İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 46-49

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, hematolojik değerler, Hodgkin hastalığı, prognostik değerler
Özet

Amaç: Hodgkin hastalığı çocukluk çağının sık rastlanan kanserlerindendir. Hodgkin hastalığında tam şifa oranı %90’ın üzerindedir. Tanı sırasında seyirin belirlenmesi bazı hastalarda fazla tedavinin önlenmesi ve bazı dirençli olgularda ise ek kemoterapinin uygulanması açısından önemlidir. Bu çalışmadaki amaç, tanı anındaki hemoglobin, lökosit ve lenfosit değerlerine bakarak halen remisyonda olan, nüks saptanan ve kaybedilmiş hastalar arasında fark olup olmadığını belirlemek ve seyir üzerine etkili etmenleri açığa çıkarmaktır.
Gereç ve Yöntem: 1975–2006 Mayıs tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD’ da tanı ve tedavi almış 170 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Klinik değerlendirme ve evreleme tüm hastalara uygulandı. Evreleme, Ann-Arbor evreleme sistemine göre yapıldı. Histopatolojik alt gruplar Rye ölçütlerine göre belirlendi. Yüz yetmiş hastadan verileri çalışmaya uygun 126’sı çalışmaya alındı.
Bulgular: Ortalama yaş değeri 8,6±2,3 yıl ve kız/erkek oranı 2,2 idi. Bunların 87’si erkek (%70) ve 39’u kız (%30) idi. Hastaların evreleri evre I: 3 (%2); evre II 83 (%66); evre III 24 (%19); evre IV 16 (%13) olarak saptandı. En sık görülen histolojik tip mikst hücresel tip idi (MS): 69, (%55), daha sonra sırasıyla nodüler sklerozan (NS): 35 (%28), lenfositten zengin (LZ): 7 (%5) ve lenfositten fakir (LF): 3 (2%) tip idi. Hastalarımızın 12’sinde (%9) histoloji belirlenemedi. Hemoglobin (Hb) ortalama değeri 10±2,2 gr/dl (4,5–13,5) idi. Hemoglobin değerinin 10gr/dl’ den az olduğu hasta sayısı 29 (%23) idi. Lökosit sayısının ortalama değeri 7 550 ± 2 170/mm3 (2 100–21 600/mm3) olarak bulundu. Lökositoz (>15 000/mm3) ve lenfopeni (mutlak lenfosit sayısının 600/mm3 altında olması) sırasıyla 7 (%5) ve 1 (%0,7) hastada saptandı. Tedavi sonunda, 103 hastada (% 81,7) hastalıksız sağkalım elde edilirken, 12 (%9,5) hastada nüks saptandı ve 11 (%8,7) hasta hastalığa bağlı kaybedildi. Araştırılan hematolojik değerler açısından her üç grupta fark saptanmadı.
Çıkarımlar: Başvuru sırasında alınan hematolojik değerlerin çocukluk çağı Hodgkin hastalığında, erişkinlerden farklı olarak, seyir üzerinde etkili olmadığı saptandı. B semptomlarının varlığı veya histolojik alt sınıflamalar arasında toplam hayatta kalma süresi açısından anlamlı bir fark yokken, tedavi çeşitleri ve seyir arasında ise anlamlı fark vardı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018