ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Bahçelievler çocuk yuvası 0-6 yaş grubunda beslenme durumunun değerlendirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 89-93

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçümler, beslenme, çocuk yuvası
Özet

Amaç: Bahçelievler Çocuk Yuvası’nda kalan çocukların beslenme durumlarının antropometrik ölçümlerle saptanması.
Gereç ve Yöntem: Nisan-Haziran 2005 tarihleri arasında yuvada bulunan çocukların boy, ağırlık, baş çevresi (BÇ), göğüs çevresi (GÇ), üst kol orta çevresi (ÜKOÇ), triseps deri kıvrımı kalınlığı (TDKK) ölçüleri alındı, vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplandı, boy ve ağırlık Z skorları bulunarak beslenme durumları değerlendirildi, günlük beslenmeleri gözlendi. Elde edilen değerler cinsiyete ve yaşa göre karşılaştırıldı, gruplar arası karşılaştırmalarda Student t testi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmadaki çocuk sayısı 360 olup, %40’ı kız idi. Yaşları 18 gün-7,8 yıl arasında değişiyordu. Beş yaş altı erkek ve kız çocuklarının BÇ ve VKİ ortalamaları arasında, beş yaş üstü erkek ve kız çocuklarının BÇ ve TDKK ortalamaları arasında anlamlı farklılık vardı (p<0,05).
Gerek yaşa, gerek boya göre her iki yaş grubundaki her iki cins arasında ağırlık değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık yoktu. Aynı şekilde her iki cins arasında yaşa göre boy uzunluğu da anlamlı bir farklılık göstermiyordu. Ancak tüm çocuklar arasında %46’sının (165/360) kısa veya çok kısa olması dikkat çekici idi. 
Çıkarımlar: Her iki yaş grubundaki çocukların yaklaşık yarısının yaşlarına göre boylarının kısa olması, kronik malnütrisyonu belirleyen önemli bir göstergedir. Beş yaş altı çocuk sayısının fazla olması bu çocukların beslenmelerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda bakıcı annelerin eğitilmesi ve sayılarının artırılması, bakımevlerinde kalan çocukların gelişimlerinin düzenli olarak izlenmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018