ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler
1 Alman Hastanesi, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Aile Sağlığı Anabilim Dalı,İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Travma ve Acil Cerrahi Birimi, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 84-88

Anahtar Kelimeler: Aile, çocuk, kaza, risk etmenleri, yaralanma
Özet

Amaç: Bu araştırma, çocukluk çağı yaralanmalarına yol açabilen risk etkenlerini belirlemek amacıyla yürütüldü.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı özellikte olan çalışmada, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Travma ve Acil Cerrahi Birimi’ne yaralanma nedeniyle başvuran 0-14 yaş grubu çocuklar ve aileleri ile aynı Fakültenin Genel Pediatri Bilim Dalı Polikliniği’nde izlenen, olgu grubu ile aynı yaşta ve cinste kontrol grubu ile görüşülerek, anket aracılığıyla veri toplandı. Veriler SPSS programı ile Ki-kare ve Student’s- t testleri kullanılarak değerlendirildi. Odds oranı (göreli orantı) hesaplandı.
Bulgular: Her iki grupta çocukların yaş ortalaması 54,25±36,36 ay, 69’u erkek, 31’i kız idi. Yaralanmaların %61’i 13-60 ay grubunda idi. Düşme, en sık rastlanılan yaralanma nedeni; trafik kazaları ikinci sırada, yanık üçüncü sırada bulundu. Yaralanma tipleri yaşa ve cinse göre anlamlı bulundu. Genç anne-baba, düşük eğitim düzeyi, geniş aile, sağlık güvencesinin olmayışı, ilk çocuk olmak, yaralanmaya yol açan başlıca risk etkenleri olarak belirlendi. 
Çıkarımlar: Çocukluk çağında yaralanmalar, önlenebilir sağlık sorunlarının, ölüm ve engelli yaşam nedenlerinin başında yer almaktadır. Kaza/yaralanma olgusu toplum sağlığının göstergelerindendir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018