ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının büyüme üzerine etkisi (Ön çalışma)
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 139-142

Anahtar Kelimeler: Büyüme, çocuk, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu
Özet

Amaç: Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu sonuçları açısından çocuk sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir hastalıktır. Bu çalışmada 0-12 yaş çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun büyüme üzerine etkisi araştırıldı. 
Gereç ve Yöntem: İleriye yönelik bu çalışmaya, bir yılda nefroloji polikliğinde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısı alan, en az altı ay izlenen 72 çocuk alındı. Enfeksiyon idrar kültürü, büyüme Z skoru ile değerlendirildi. Veriler Pearson ve  Mc Nemar ki-kare, t-testi, Mann Whitney U testi ve korelasyon analizleriyle çözümlendi.
Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 42,9 ay, %66,7’si kız, %16,7’sinde, yaşa göre boy, %22,2’sinde yaşa göre ağırlık düşüktü. İdrar kültüründe en sık E. coli üredi, %20,8’inde böbrekte skar saptandı. İdrar yolu enfeksiyonu sayısı arttıkça, yaşa ve boya göre ağırlık anlamlı olarak azalmaktaydı. Yaşa göre ağırlık başlangıçta erkek çocuklarda anlamlı olarak düşüktü. Altı aylık izlemden sonra yaşa göre ağırlık skorunda anlamlı olarak düzelme görüldü.
Çıkarımlar: Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonun sağaltım ve profilaksi ile kontrolü çocuklarda büyümeyi olumlu etkilemiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018