ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağı kabızlığında elektrolit içeren polietilen glikol kullanımı
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2008; 43: 135-138

Anahtar Kelimeler: Çocuk, elektrolit içeren polietilen glikol, işlevsel kabızlık
Özet

Amaç: Bir yaşından büyük çocuklarda tedavide elektrolit içeren polietilen glikol (PEG 3350) kullanımının etkinliği ve güvenilirliğini araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 1 ile 12 yaş arasında olan 50 olgu alındı. Olguların hepsine elektrolit içeren polietilen glikol tedavisi başlandı. Tedavi etkinliği olarak ağrısız yumuşak dışkılama amaçlandı. Her hasta için başvuru esnasında öykü ve fizik muayeneyi içeren bilgi formu dolduruldu. Tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek işlev testleri ile elektrolit değerleri izlendi. Olgular ilaç aldıkları sürede ayda bir klinik olarak değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrası ölçümsel verilerin karşılaştırılmasında Wilcoxon testi kullanıldı. 
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 4,6 yıl idi. Kabızlık süre ortalamaları 16,8 ay bulundu. Kabızlık yakınmalarına ilave olarak sekizinde (%16) kanlı dışkılama, yedisinde (%14) karın ağrısı, 35’inde (%70) ağrılı dışkılama, 15’inde (%30) dışkı kaçırma vardı. Elli olgunun 30’u (%60) daha önce ilaç tedavisi almıştı. Tüm olgulara elektrolit içeren PEG 3350 başlandı. Tedavide günlük bir veya iki ağrısız yumuşak kıvamlı dışkılamanın sağlandığı etkin doz ortalama 0,75 gr/kg/gün olarak bulundu. Kabızlığın düzelme süresi ortalama 10,4 gün idi. Elektrolit içeren PEG 3350 kullanma süresi ortalama 5,5 ay idi. Tedavi öncesi haftalık dışkı sayısı ve dışkı kıvamı ile tedavi sonrası haftalık dışkı sayısı ve kıvamı karşılaştırıldığında ileri düzeyde anlamlı fark vardı. Olguların hepsinde tam klinik yanıt alındı.  
Çıkarımlar: Elektrolit içeren PEG 3350 düşük doz kullanılarak (0,65-0,75 gr/kg/gün) güvenli ve etkin bulundu. İlacın iki yaş ve altında da klinik ve laboratuvar izlemle kullanılabileceği izlenimi alındı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018