ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kanser sonrası kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yanıtı
1 Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, Çocuk Kliniği, İstanbul  
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, Çocuk Onkoloji Bölümü, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 68-72

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hepatit C, interferon-a 2b, kanser, ribavirin
Özet

Amaç: Genotip-1b HCV ile enfekte kanserli çocuklarda interferon (INF) ve ribavirin (RBV) ikili tedavisi ile İNF-a tekli tedavisinin yanıt oranlarının karşılaştırılması amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: 1998-2008 tarihleri arasında Çocuk Gastroenteroloji Bölümü’nde kronik hepatit C tanısı ile izlenen, önceden kanser hastası olup tedavisi kesilmiş ve en az bir yıldır remisyonda olan 27 hasta çalışmaya alındı. 2000 yılından sonra tanı alanlara INF-a 2b ve ağızdan RBV (Grup 1), önce tanı alınanlara INF-a (Grup 2) 12 ay süre ile verildi.
Bulgular: Tedavi sonu yanıt oranı (TSY) ve kalıcı virolojik yanıt (KVY) oranı Grup 1’in %75 ve %56 iken, Grup 2’nin %27,2 ve %18,18 idi. İki grup arasındaki TSY anlamlı olup (p<0,05), KVY arasındaki fark anlamlı değildi (p>0,05). Tedavi öncesi enfeksiyon süresi Grup 1’de Grup 2’dekilere göre anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,001).
Çıkarımlar: Çalışmamızda ikili tedavinin tekli tedaviye göre daha iyi yanıt sağladığı saptandı. İkili tedavideki yüksek tedavi yanıtının, tedavi öncesi enfeksiyon süresinin kısalığı ile de ilişkili olabileceği düşünüldü. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018