ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda mitral kapak prolapsusu: 113 olgunun klinik özellikleri
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Kocaeli, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 57-61

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, ekokardiyografi, ergen, mitral kapak prolapsusu
Özet

Amaç: Bu çalışmada mitral kapak prolapsusu (MKP) tanısı alan 113 çocuk hasta geriye dönük olarak incelenmiş ve hastalığın klinik özellikleri ayrıntılı olarak değerlendirilerek literatür bilgileri ışında sözkonusu hastalığın gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Nisan 2005-Mart 2009 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniği’ne başvuran hastalardan, MKP tanısı alanlar geriye dönük olarak incelendi. Toplam 113 adet MKP tanılı hasta kaydı saptandı. Mitrak kapak prolapsusu tanısı için ölçüt olarak; M mode ekokardiyografik incelemede sistolde mitral kapağın 2 mm ve üzerinde sol atriyuma bombeleşmesi kullanıldı. Olguların yakınma, fizik inceleme, elektrokardiyografi (EKG), telekardiyografi, ekokardiyografi, etiolojik değerlendirmeleri ve yapıldıysa ritm Holter incelemelerine hastane kayıt dosyalarından ulaşıldı.
Bulgular: Yüzonüç olgunun etiolojik değerlendirmesinde altı olguda Marfan sendromu, iki olguda Noonan sendromu, altı olguda mukopolisakkaridoz ve dokuz olguda geçirilmiş akut romatizmal ateş saptandı. Geri kalan 90 birincil MKP’li olgunun ortalama tanı yaşı 10,2±5,6 yaş (2-17,5 yaş), E:K oranı 1:1,9 (59 kız, 31 erkek) idi. Bu olguların en sık başvuru nedenleri üfürüm duyulması (%44), göğüs ağrısı (%25) ve çarpıntı (%21) olarak sıralanıyordu. Olguların %44’ü yakınmasızdı. Fizik muayenede olguların %20’sinde vücut kitle indeksi persantili %5’in altındaydı. Göğüs-iskelet bozuklukları %11’inde vardı. Olguların %58’inde muayenede üfürüm+/-midsistolik klik duyuldu. Yirmibir olguda (%23,3) ise EKG de T dalga değişiklikleri saptandı. Ekokardiyografik incelemede olguların %81,1’ inde mitral yetersizliğin MKP’ye eşlik ettiği izlendi. Aile öykülerinde olguların %3,6’sının birinci derece akrabalarında MKP öyküsü vardı. 
Çıkarımlar: Mitrak kapak prolapsusu, ergenlik çağındaki astenik yapılı kız çocuklarında daha sık görülebilen bir kapak hastalığıdır. Israr eden göğüs ağrısı, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi yakınmalar varsa muayenede klik ve üfürüm duyulmasa bile MKP akılda tutulmalı ve ekokardiyografik inceleme yapılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018