ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda idiyopatik göğüs ağrısında EKG bulguları ve QT dispersiyonu
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 53-56

Anahtar Kelimeler: Aritmi, elektrokardiyografi, göğüs ağrısı, QT dispersiyonu
Özet

Amaç: Göğüs ağrısı çocuklarda sık görülen, çoğunlukla nedenin gösterilemediği bir yakınmadır. Erişkin hastalarda göğüs ağrısının koroner arter hastalığı ile bilinen ilişkisi hastalar ve aileleri üzerinde endişe yaratmaktadır. Ciddi aritmi ve ani ölüm riskinin belirlenmesinde kullanılan QT dispersiyonu bu hasta grubunda çalışılmış ve bu hastaların kardiyak açıdan risk taşıyıp taşımadıkları araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Yaşları 5-15 arasında değişen ve göğüs ağrısı ile başvuran 10 kız ve 13 erkek, yaşları 5,5 ile 15 arasında değişen ve masum üfürüm nedeni ile başvuran 21 erkek ve 7 kız olguda (kontrol grubu) kalp hızı, RR mesafesi, RR “variyabilitesi”, PR aralığı, P dalga yükseklik ve genişliği, P aksı, QRS zamanı, QRS aksı, QT aralığı, düzeltilmiş QT aralığı, QT dispersiyonu, düzeltilmiş QT dispersiyonu 12 derivasyonlu EKG kayıtları üzerinde hesaplandı ve birbirleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında kalp hızı, RR aralığı, PR aralığı, P dalgası genişliği, QRS süresi, QRS aksı, QT aralığı ve düzeltilmiş QT aralığı yönünden anlamlı fark bulunmazken P dalgası yüksekliği hasta grubunda 1,6±0,6 ile kontrol grubundaki 1,3±0,04 değerine göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,03). QT dispersiyonu hasta ve kontrol gruplarında sırasıyla 65±23 msn ve 61±17msn, düzeltilmiş QT dispersiyonu da hasta ve kontrol gruplarında sırasıyla 106±2 msn ve 113±23 msn bulundu ve anlamlı fark saptanmadı. Tüm derivasyonlarda, sadece göğüs derivasyonlarında ve sadece ekstremite derivasyonlarında ölçülen QT dispersiyonu değerleri arasında iyi bir ilişki gözlendi (r=0,47, p<0,005 ve r=0,24, p<0,02).
Çıkarımlar: Sonuç olarak; çocukluk çağında göğüs ağrısı ani ölüm ve ciddi aritmi riski açısından normal toplumdan farklılık göstermemektedir. P dalgası yüksekliğinin artmış olması bu hastalarda solunum işlevlerinin değerlendirilmesinin yararlı olacağını düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018