ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Miadında doğan bebeklerde hipernatremik dehidratasyon
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2009; 44: 84-88

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, dehidratasyon, hipernatremi, yenidoğan
Özet

Amaç: Hipernatremik dehidratasyon tanısıyla yenidoğan kliniğine yatırılan bebeklerin değerlendirilmesi ve hipernatremi gelişiminde risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında hipernatremik dehidratasyon tanısı alan ve miadında doğan bebekler çalışmaya alındı. Geleceğe yönelik olarak hastaların klinik özellikleri, laboratuvar bulguları, ek tanıları, tedavi süreleri ve tedavi şekilleri kaydedildi. 
Bulgular: Bu dönemde çalışma grubunda 33 bebek vardı. Grubun %57,6’sı (n:18) erkek ve %18,2’si (n:6) ilk bebek idi. Ortalama gebelik haftası 38,3±1,2 hafta, doğum ağırlığı 3372±437 gr ve hastaneye getirilme zamanı 4,6±2,9 gün olarak saptandı. Bebeklerin getiriliş nedenleri %30,3 ateş, %27,3 sarılık, %24,2 huzursuzluk ve %18,2 emmemeydi. Ortalama tartı kaybı %13,1±0,84 (üst sınır %23) idi. Bebeklerin %90’ı sadece anne sütü ile besleniyordu. Annelerin %78’inde anne sütü yetersizliği, %18’inde emzirme yöntemi yanlışlığı ve %4’ünde ise meme başı sorunu vardı. Bebeklerin %39,4’ünde nörolojik bulgu saptandı. Ortalama serum sodyum değeri 151,9±6,4 mEq/L idi. Bebeklerin %97’sine damar içi sıvı desteği verilirken sodyum değerleri 1,8±1,6 gün sonra normal değerlere geriledi. Bebeklerin %27,2’sinde enfeksiyon (bakteriyemi ve idrar yolu enfeksiyonu), %3’ünde vücuda tuz uygulanması ve %3’ünde malabsorpsiyon saptandı. Bebeklerin ortalama taburcu edilme zamanı 2,0±1,6 gündü. Cinsiyet ve doğum şeklinin hipernatremi düzeyi ile anlamlı bir ilişkisi saptanmazken, ilk bebeklerde serum sodyum değerinin daha yüksek olduğu gözlendi. Erkek cinsiyetin hipernatremik dehidratasyonda nörolojik bulguların gelişiminde hafif bir risk etmeni olduğu belirlendi (Göreceli risk=1,16 %95 güvenilirlik aralığı 0,5-2,7). 
Çıkarımlar: Çalışmamızda hipernatremi gelişen yenidoğanların büyük bir kısmının sadece anne sütü ile beslendiği belirlendi. İlk bebek olmanın hipernatremi gelişiminde, erkek cinsiyetin ise nörolojik bulguların gelişiminde bir risk etmeni oldukları saptandı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018