ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Astımlı çocukların benlik saygıları ve annelerinin duygu dışavurum düzeylerinin değerlendirilmesi
1 Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kayseri, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 144-149
DOI: 10.4274/tpa.45.144
Anahtar Kelimeler: Astım, çocuk, duygu dışavurumu, kendilik kavramı
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı astımlı çocukların benlik saygılarının incelenmesi ve annelerinin duygu dışavurumu düzeyinin belirlenmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Astım tanısıyla takip edilen 65 çocuk, kronik hastalığı bulunmayan 76 çocukla karşılaştırılmıştır. Psikopatoloji varlığı Çocuklar İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesiyle, genel davranış sorunları Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeğiyle değerlendirilmiştir. Ek olarak çocuklara Piers Harris Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği ve annelerine Duygu Dışavurum Ölçeği uygulanmıştır. Gruplar karşılaştırılırken ki-kare ve student’s t testi kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkiler Pearson bağıntı analizi ile incelenmiştir.
Bulgular: Astımlı çocuklarda psikiyatrik tanı alma sıklığının (p=0,00) ve davranış sorunlarının (p<0,01) daha fazla olduğu görülmüştür. Astımlılarda benlik saygısı düzeyi kontrol grubu ile benzerlik göstermekle birlikte anne duygu dışavurumu arttıkça çocukların benlik saygısının düştüğü saptanmıştır (r=-0,38, p=0,002). Annelerin duygu dışavurum düzeyi astım grubunda daha yüksek bulunmuş (p=0,006), çocukta psikiyatrik tanı alma ve davranış sorunları sıklığı ile ilişkili olduğu görülmüştür.
Çıkarımlar: Astım varlığı benlik saygısını doğrudan etkilememekle birlikte eşlik eden psikiyatrik bozukluklar, duygusal ve davranışsal sorunlar ve annenin duygu dışavurumunun fazla olması çocukta benlik saygısının azalmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018