ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağında hematürinin etiolojik nedenleri
1 Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 246-251
DOI: 10.4274/tpa.45.246
Anahtar Kelimeler: Çocuk, etiolojik nedenler, hematüri
Özet

Amaç: Çalışmamızda hematürinin nedenleri, seyirdeki önemi ve ayırıcı tanının gerekliliği gösterilerek gereksiz girişimsel incelemelerin önlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 1999 ile Haziran 2004 tarihleri arasında, hastanemiz Nefroloji Polikliniği’nde hematüri nedeni ile izleme alınan 4 ay ile 16 yaş arasındaki 300 hasta (146’sı (%48,7) kız, 154’ü (% 51,3) erkek, ortalama yaşları 90±40 (4-192) ay geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar makroskobik hematüri, asemptomatik izole mikroskobik hematüri, mikroskobik hematüri ve klinik bulgular, asemptomatik mikroskobik hematüri ve proteinüri olarak dört grupta incelendi.
Bulgular: Olguların 136’sında (%45,3) makroskobik hematüri, 164’ünde (%54,7) mikroskobik hematüri vardı. Olguların %34,3’ünde glomerüler nedenler, %27,4’ünde taş ve kristalüri, %12’sinde enfeksiyonlar, %10’unda anatomik bozukluklar saptandı. İzole mikroskobik hematüride en sık neden olarak kristalüri saptanırken diğer gruplarda hematüri nedeni olarak en sık glomerüler hastalıklar saptandı. Tanı amaçlı 33 hastaya böbrek biyopsisi yapıldı. Bir hasta dışında tüm biyopsi örneklerinde glomerülopati saptandı. Biyopsi yapılan hastaların ortalama hematüri süresi 614±681 gün iken, yapılmayanların 135±384 gün olarak izlendi.
Çıkarımlar: Çocukluk yaş grubunda makroskobik ve mikroskobik hematüri ile başvuran hastalarda en sık olarak glomerüler hastalıklar saptanmıştır. Glomerüler hastalıkları taş hastalığı, kristalüri ve enfeksiyonlar izlemektedir. Tanıda, uzun süreli izlemde seçilmiş olgularda böbrek biyopsisi düşünülmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018