ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Lenfoma ve solid tümörlü çocuklarda febril nötropeni: Tek merkez deneyimi
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 353-358
DOI: 10.4274/tpa.45.353
Anahtar Kelimeler: Çocuk, kanser, febril nötropeni
Özet

Amaç: Merkezimizde tedavi edilen kanserli çocuklardaki febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2000-Aralık 2005 tarihleri arasında febril nötropeni tanısı ile hastaneye yatırılan 57 lenfoma ve solid tümörlü hastada 206 febril nötropeni atağı geriye dönük olarak incelendi. 
Bulgular: Febril nötropeni atağı sırasında bakılan ortalama mutlak nötrofil sayısı (MNS) 296±342/mm3, mutlak lenfosit sayısı (MLS) 518±896/mm3, mutlak monosit sayısı (MMS) 144±262/mm3, C-reactive protein (CRP) 7,63±7,06 mg/dL, ateş 38,5±0,2°C olarak bulundu. Atakların %57,3’ünde enfeksiyon odağı yoktu. Saptanan odaklar arasında en sık farenjit %14 ve mukozit %12,1 görüldü. Atakların %87,8’inde üçüncü kuşak sefalosporin ve aminoglikozid birlikte uygulandı. Kan kültürlerinin %14,6’sında üreme görüldü. Üreyen etkenler arasında gram negatif bakteriyemi oranı yüksekti (%60). En sık üreyen etkenler E.coli (%16,7), Enterobacter cloaca (%13,3), S.epidermidis (%13,3) olarak bulundu. Ampirik tedavi başarı oranı %67,5 saptandı. Tanı anındaki enfeksiyon odağı, MNS, MMS, CRP ile bakteriyemi arasında ilişki saptanmadı. Atak sırasında mukozit varlığının yatış süresini anlamlı olarak uzattığı görüldü. Tedavi rejimleri arasında tedavi başarısı, bakteriyemi ve yatış süresi açısından anlamlı fark saptanmadı. Nötropeni süresinin nöroblastom ve beyin tümörleri grubunda daha uzun olduğu saptandı. Ölüm oranı %1,45 idi. 
Çıkarımlar: Enfeksiyon etkenlerinin üretilme oranı düşük olan çalışmamızda gram negatif bakteriyemi oranı daha yüksekti. Gram pozitif bakteriyemi oranının düşük olmasının nedeninin hiçbir hastada santral venöz kateter kullanılmamasına bağlı olduğu düşünüldü. Körlemesine tedavide sefalosporin ve aminoglikozidin birlikte kullanılması ile başarı oranı yüksek ve ölüm oranı düşüktü. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018