ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kritik çocuk hastalarda akut transfüzyon reaksiyonları
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2010; 45: 348-352
DOI: 10.4274/tpa.45.348
Anahtar Kelimeler: Akut transfüzyon reaksiyonu, çocuk yoğun bakım, hemolitik olmayan ateşli reaksiyon, kritik hasta çocuk
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kritik çocuk hastalarda akut transfüzyon reaksiyonlarının sıklığını ve tipini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2006 ve 2007 Şubat ayları arasında Yoğun Bakım Birimi’nde yatan hastalar ileriye dönük olarak alındı. Transfüzyon yapılan her hastada, yaşamsal bulgular transfüzyon öncesinde, sırasında ve sonrasındaki dördüncü saatte hasta başı hemşiresi tarafından kaydedildi. 
Bulgular: Çalışma döneminde 219 hastaya 762 transfüzyon yapıldı. Kritik hasta çocukların %17,8’inde (n=38) akut transfüzyon reaksiyonu gelişti. Akut transfüzyon reaksiyon sıklığı %4,9 (38/762) bulundu. Akut transfüzyon reaksiyonlarının tamamı hemolitik olmayan ateş reaksiyonlarından oluşmaktaydı. Bu reaksiyonların %68’i (n=26) eritrosit süspansiyonu, %21’i (n=8) trombosit süspansiyonu, %11’i (n=4) damardan verilen immünglobulin ile ilişkiliydi. Kan ve kan ürünü transfüzyonları kendi içlerinde değerlendirildiğinde hemolitik olmayan ateş reaksiyonun sırasıyla trombosit süspansiyonu transfüzyonlarının %8’inde (n=8), eritrosit süspansiyonu transfüzyonlarının %6,1’inde (n=26) ve damardan immünglobulin enfüzyonlarının %3,7’sinde (n=4) geliştiği belirlendi. Hastaların %52’sinde (n=116) transfüzyon tekrarlandı. Tekrarlanan transfüzyonları olan hastalarda akut transfüzyon reaksiyon sıklığı %9 (n=11) bulundu. Tekrarlanan transfüzyonlar ile akut transfüzyon reaksiyon gelişim riski arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0,006).
Çıkarımlar: Kritik hasta çocuklarda hemolitik olmayan ateşli transfüzyon reaksiyonu sıktır. Tekrarlanan transfüzyonlar akut transfüzyon reaksiyonu gelişme olasılığını artırmaktadır. Transfüzyon yapılan hastaların gözetimlerinin yapılması transfüzyon reaksiyonlarının sıklığının, tipinin, risk etmenlerinin belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması açısından önemlidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018