ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Karadeniz bölgesindeki bir üniversite hastanesine sevk edilen hasta yenidoğanların nakil koşullarının belirlenmesi
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 42-47
DOI: 10.4274/tpa.46.08
Anahtar Kelimeler: Nakil koşulları, yenidoğan
Özet

Amaç: Birimimize sevk edilen yenidoğan bebeklerin nakil koşullarını değerlendirmek
Gereç ve Yöntem: Bu ileriye dönük çalışma, birimimize sevk edilen 216 yenidoğanda önceden hazırlanmış olan formlar doldurularak gerçekleştirildi. İstatistiksel analiz için ki-kare testi veya Fisher exact testi ve Mann-Whitney U testi uygulandı. Etik kurul onayı alındı.
Bulgular: Çalışma grubunu; 154’ ü haber verilerek, 62’si habersiz olmak üzere toplam 216 yenidoğan oluşturdu. Haber verilerek gönderilen olguların en sık sevk nedeni, erken doğum ve/veya mekanik ventilasyon gereksinimi (%71,4) idi. Habersiz gönderilen olgularda ise en sık sevk nedeni, yenidoğan hiperbilirübinemisi (%46,8) idi. Tüm olguların %69’u ambulansla, nakil kuvözünde ve sağlık çalışanı eşliğinde sevk edilmişlerdi. Olguların %57’sinde asidoz, %16’sında siyanoz, %15’inde yetersiz solunum desteği, %12’sinde hipoglisemi, %8’inde hipotermi, bradikardi veya hipotansiyon saptandı. Nakil öncesinde ve nakil sürecinde en sık yapılan hatalar; intravenöz sıvı yokluğu, sıvı miktarının ve/veya cinsinin uygun olmaması idi. 
Çıkarımlar: Bu sonuçlar; yenidoğanların nakil öncesi ve nakil sırasındaki stabilizasyonunun ve nakil öncesi merkezler arasındaki haberleşmenin yetersiz olduğunu göstermektedir. Her bölgenin kendi içinde iyi bir iletişim ağı oluşturularak bölgesel nakil ekipleri kurulmalı ve gereksiz sevkler önlenmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018