ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yardımcı üreme teknikleri ile sağlanan gebeliklerden doğan bebeklerde yenidoğan ölüm oranı ve kısa dönemdeki seyri
1 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye  
3 Department of Pediatrics, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey  
4 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir, Türkiye  
5 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 37-41
DOI: 10.4274/tpa.46.07
Anahtar Kelimeler: Erken doğmuş bebek, yardımcı üreme teknikleri, yenidoğan ölüm oranı
Özet

Amaç: Günümüzde yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) kullanımının artması ile birlikte, bu gebeliklere bağlı erken doğum ve çoğul gebelik oranları da artmıştır. Bu çalışmada, kliniğimizde YÜT ile sağlanan gebeliklerden doğan bebeklerdeki yenidoğan hastalık ölüm oranı ve kısa dönem seyrin araştırılması amaçlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 2007-Aralık 2007 tarihleri arasında YÜT ile gerçekleştirilen gebeliklerden doğan 123 bebek çalışma grubu olarak alındı. Olguların dosyalarından geriye dönük olarak perinatal ve yenidoğan döneme ait verileri, doğuştan anomali varlığı, erken doğuma bağlı hastalıklar (kronik akciğer hastalığı, kafa içine kanama, prematüre retinopatisi) ve yenidoğan ölüm oranının sonuçları kaydedildi. Kaybedilen olgularda ölüme neden olan etkenler araştırılarak, YÜT bebeklerindeki seyir normal gebeliklerden doğan bebeklerle de istatistiksel olarak karşılaştırıldı. İstatistiksel analizlerde bağımsız örnekler için t-testi ve ki-kare testi kullanıldı.
Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 123 YÜT bebeğinin %95,6’sı erken doğmuştu ve ölüm oranı % 20,3 idi. Çalışma grubunda doğuştan anomali sıklığı %8,9, çoğul gebelik oranı %90,2 olarak bulundu. Normal gebeliklere göre YÜT bebeklerinde doğum ağırlığının daha düşük, ölüm oranının ve doğuştan anomali sıklığının daha yüksek olduğu saptandı.  
Çıkarımlar: Yardımcı üreme teknikleri sonrasında doğan bebeklerde çoğul gebelik, düşük doğum ağırlığı ve doğuştan anomali oranının artmış olduğu, bu durumun hastalık ve ölüm oranında artışa neden olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018