ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde tedavinin ortalama eritrosit hacimleri üzerine etkisi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 126-129
DOI: 10.4274/tpa.46.60
Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, çocukluk çağı, nüks, ortalama eritrosit hacmi (MCV)
Özet

Amaç: Eritrosit ortalama hacmi (MCV) özellikle anemilerin sınıflandırılmasında kullanılan, otomatik kan sayım cihazlarının günlük kullanıma girmesinden sonra kolay değerlendirilebilen bir kan değişkenidir. Folik asit antagonistleri, DNA sentez inhibitörleri ve siklofosfamid içeren protokollerin kullanıldığı kemoterapi yönteminde eritrosit ortalama hacmi’nin yükseldiği bilinmektedir. Lösemili hastalarımızda kemoterapi etkisi ile MCV değişiminin ve tedavi sonrası değerlerinin seyir ve  nüks ile ilişkisini incelemeyi hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Ocak 1995 sonrasında  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı’nda tanı ve tedavi almış 125 akut lenfoblastik lösemi hastasının dosyası geriye dönük olarak incelendi. Olguların  (yaşları 1-15 ortalama 5,99+ 3,94 olan 42 kız, 83 erkek)  tanı sırasında, yoğun kemoterapi bitiminde ve idame tedavi sonrasında MCV değerlerine bakıldı.
Bulgular: Hastaların tanı sırasında, yoğun kemoterapi bitiminde ve idame tedavi sonrasında MCV değerleri  sırası ile 78,5+3,9 fL; 89,1+6,8 fL ve 95,6+3,8 fL olarak bulundu. Tedavi sonrasında MCV değerlerinin ortalama ayda 1 fL gerilediğini saptandı. Bir talasemi minör olan olgumuzun antimetabolitlere rağmen MCV değerlerinin maksimum  73 fL olduğunu gördük.  Nüks saptanan 15 olgunun verileri 110 nüks saptanmayan  olgu ile karşılaştırıldı. Aralarında MCV değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
Çıkarımlar: Eritrosit ortalama hacmi’nin  lösemi izleminde seyir ve nüks açısından önemi gösterilememiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018