ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Diyarbakır’da hasta yenidoğanın taşınması konusunda yapılan iyileştirme çalışmaları ve bebeklere yansımaları
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Diyarbakır, Türkiye  
3 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi Sorumlu Hemşiresi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Diyarbakır, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 188-193
DOI: 10.4274/tpa.46.74
Anahtar Kelimeler: Bölgeselleşme, perinatal bakım, transport, yenidoğan
Özet

Amaç: Hasta yenidoğanların taşınma koşullarını düzeltmeye yönelik yapılan iyileştirme çalışmalarının, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’ne sevk edilen hasta yenidoğanların taşınma koşulları ve ölüm hızı üzerine etkilerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’ne 1 Mart 2007 – 31 Ağustos 2007 (1. Dönem, Grup 1) ve 1 Ocak 2008 – 30 Nisan 2008 tarihleri (2.Dönem, Grup 2) arasında sevk edilen yenidoğanların taşınma koşulları saptandı ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında iki dönem arasındaki farklılıklar karşılaştırıldı (etik kurul onay tarihi:28.02.2007). Elde edilen veriler SPSS (Social Package for Social Sciences) 11,5 programı kullanılarak analiz edildi. İstatiksel değerlendirmede Student t ve ki-kare testleri kullanıldı.
Bulgular: Çalışmanın 1.döneminde 1525, 2.döneminde ise 927 hasta yatırıldı. Her iki gruptaki hastaların demografik özellikleri ve yatış tanıları benzerdi. Hasta yenidoğanların taşınma koşullarını düzeltmeye yönelik gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonrasında 2. grupta sevk öncesi haberleşme, yeterli epikriz yazılması, taşınma sırasında ambulans ve taşıyıcı küvöz kullanılması, doğum raporu, kimlik ve cinsiyetin belirtilmesi, uygun intravenöz sıvıların takılması ve entübasyon gereksinimi olan hastaların entübe edilme sıklığının arttığı; hipotermi, hipoglisemi, hipotansiyon ve dolaşım bozukluğu gibi bulguların görülme sıklığının ise azaldığı saptandı. Hastaların ortalama “transport fizyolojik stabilite risk indeksi (Transport Risk Index of Physiologic Stability-TRIPS)”skoru (1.Grupta 20,07±13,41; 2.Grupta 12,89±11,53; p<0,0001) ve ölüm oranlarının (1.Grupta %18,4; 2.Grupta %14,1; p<0,007) iyileştirme çalışmaları sonrasında olumlu yönde değiştiği saptandı. 
Çıkarımlar: Diyarbakır bölgesinde hasta yenidoğanların taşınma koşulları, gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonucunda belirgin olarak düzeldi. Ülkemizde bölgesel yenidoğan taşıma sistemlerinin oluşturulması temel sağlık politikalarında acil eylem planı olarak ele alınmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018