ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Tüm vücut soğutma yöntemi ile hipotermi uygulanan hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanların değerlendirilmesi
1 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
3 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2011; 46: 277-282
DOI: 10.4274/tpa.552
Anahtar Kelimeler: Hipoksik iskemik ansefalopati, hipotermi, perinatal asfiksi, yenidoğan
Özet

Amaç: Bu çalışmada hipoksik iskemik ansefalopatili zamanında doğmuş yenidoğanlara tüm vücut soğutma yöntemi ile uygulanan hipotermi tedavisinin hem doğum sonrası erken sorunlara hem de uzun dönem nörogelişimsel sonuçlara olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya perinatal asfiksi ve hipoksik iskemik ansefalopati evre 2-3 tanılı yenidoğan bebekler alındı. Olgular ilk altı saatteki amplitüt entegre elektroansefalogram (aEEG) bulgularına göre iki gruba ayrıldı; Grup 1: aEEG bulguları anormal olan veya klinik nöbet gözlenen ve hipotermi tedavisi uygulananlar, Grup 2: aEEG bulguları normal olan ve hipotermi tedavisi uygulanmayanlar. Yaşayan olguların 18. ayda Bayley Gelişim Ölçeği-2 kullanılarak mental gelişim indeksi ve psikomotor gelişim indeksi puanları hesaplandı. Çalışma için yerel etik kuruldan onay alındı (Onay no:8). 
Bulgular: Toplam 35 hasta (Kız=18, Erkek=17) çalışmaya alındı. On sekiz olguya (%51) hipotermi tedavisi uygulandı. Grup 1’deki olguların %44,4’ünde, grup 2’deki olguların ise %5,9’unda bradikardi saptandı (p=0,04). Diğer klinik bozuklukların görülme sıklığı bakımından gruplar arasında önemli bir fark yoktu. Grup 1’deki olguların ölüm oranı grup 2’den yüksekti (p=0,03). Grup 1’deki olguların %70’i; grup 2’deki olguların ise %86’sı nörogelişimsel açıdan değerlendirilebildi. Hipotermi uygulanan olguların nörogelişimsel değerlendirme sonuçları diğer gruba göre daha iyi olmakla birlikte aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. 
Çıkarımlar: Hipotermi tedavisi hipoksik iskemik ansefalopatili olgularda uygulanabilir. Hipotermi, uzun dönemde nörogelişimsel sonuçların daha iyi olmasına katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018