ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde önlenebilir kazalar nedeniyle izlenen hastalar
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım, Mersin, Türkiye  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 45-48
DOI: 10.4274/tpa.456
Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım, önlenebilir kazalar, travma, zehirlenme
Özet

Amaç: Çocukluk çağında görülen hastalık ve ölümlerin önemli kısmı önlenebilir kazalar nedeniyle oluşmaktadır. Bu çalışmada Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne önlenebilir kazalar nedeniyle yatan hastaların geriye dönük incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne Temmuz 2006-Aralık 2009 tarihleri arasında önlenebilir kazalar nedeniyle yatan hastaların demografik özellikleri, yatış nedenleri, yoğun bakım biriminde kalma süreleri, ventilatör gereksinimleri ve ölüm oranları geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Bu dönem içinde Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne yatan 822 hastanın 124’ünün (%15) yatış nedeni önlenebilir kazalardı. Bu olguların %55,6’sı (n=69) erkek, %44,4’ü (n=55) kız, ortalama yaşları 73,8 ay (±59,5), ortalama yatış süreleri 3,7 gün (±3,1), mekanik ventilasyon uygulananların oranı %9,7, ölüm oranı ise %6,5 bulundu. Hastaların en sık yatış nedeninin zehirlenmeler (n=80, %64,6) olduğu ve zehirlenmeleri sırasıyla travma (n=22, %17,7) ve diğer nedenlerin (n=22, %17,7) (yanıklar, hayvan ısırıkları, suda boğulma ve yabancı cisim aspirasyonu) izlediği saptandı.
Çıkarımlar: Önlenebilir kazalar Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne yatış gerekçelerinin önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu tür kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin arttırılması çocukluk döneminde hastalık ve ölüm oranının azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018