ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Enkoprezisi olan çocuklarda davranış sorunları ve bazı ailesel özellikler
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Diyarbakır, Türkiye  
3 Çorum Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Çorum, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 35-39
DOI: 10.4274/tpa.582
Anahtar Kelimeler: Aile, çocuklar, davranışsal sorunlar, enkoprezis, kaygı
Özet

Amaç: Bu çalışmada enkoprezisi olan çocuklarda görülen davranışsal sorunların, bu çocukların annelerinin kaygı düzeylerinin ve ailelerindeki evlilik sorunlarının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Olgu grubu olarak enkoprezis tanısı konulan 31 erkek çocuk ve anneleri, kontrol grubu olarak kronik hastalığı olmayan, çocuk hastalıkları polikliniğine başvurmuş 26 erkek çocuk ve anneleri alındı. Değerlendirme gereçleri olarak Çocuklar ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ), Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ), Evlilik Çatışma Ölçeği kullanıldı (EÇÖ). Her iki gruptan elde edilen ölçeklerin ortalama puanları Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Çalışma öncesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alındı  (17.12.2007/34516).
Bulgular: Enkoprezis grubunda kontrollere göre ÇDDÖ toplam sorun puanları, dışsallaştırma, saldırgan davranış, suça yönelik davranış ve dikkat sorun puanları anlamlı olarak daha yüksek; ÇDDÖ yeterlilik ölçeği toplam puanları ve okul yeterlilik puanları ise daha düşük bulundu. Öte yandan enkoprezis grubunda EÇÖ puanları kontrollere göre daha yüksek bulundu. Annelerin SKÖ puanları açısından gruplar arasında bir fark saptanmadı.
Çıkarımlar: Özellikle dikkat ve davranış sorunlarına yönelik tedaviler enkoprezisi olan çocukların tedaviye uyumunu arttırabilir ve bu sorunlara bağlı olarak aile içinde oluşabilecek çatışmaları engelleyebilir. Çocuk için stres etmeni olan, aile işlevselliğini ve tedavinin gidişini bozabilecek ciddi evlilik sorunlarının ele alınması da bu çocukların tedavisine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 02.08.2018