ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Otoimmün hepatitli olgularımızın irdelenmesi: 11 yıllık deneyimimiz
1 Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Klinikleri, İstanbul, Türkiye  
2 Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 29-34
DOI: 10.4274/tpa.581
Anahtar Kelimeler: Azatiyopirin, çocuk, deflazakort, otoimmün hepatit
Özet

Amaç: Otoimmün hepatit tanılı olgularımızın klinik ve laboratuvar verilerini, tedavi sonuçlarını ve  tedavi yan etkilerini irdelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Otoimmün hepatit tanılı olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi.  Tüm olgularda viral ve metabolik nedenler dışlandı. Olgular tip 1, tip 2, tanımlanamayan tip ve ayrıca akut, kronik olarak gruplandırıldı. Olguların tedavi yanıtı ve tedavi sonlandırılma bilgileri değerlendirildi.
Bulgular: Olgular 4-17 yaş (12±2,68 yıl) arasında olup, 20’si kız 11’i erkekti. Olguların 17’si akut, 14’ü kronik; 18’i tip-1, altısı tip-2 ve yedisi tanımlanamayan tip idi. Tüm olgulara deflazakort başlandı. Geç yanıt alınan 10 olguya üçüncü ayın sonunda azatiyopirin (2 mg/kg/gün) eklendi. Deflazakort 6-8 haftada bir azaltılarak 5 mg/gün dozuyla devam edildi. İki yılın sonunda 24 olgu tam yanıtlı, beş olgu kısmi yanıtlı, iki olgu ise yanıtsız olarak değerlendirildi. Dokuz  yıllık izlem süresince altı olgunun  tedavisi sonlandırıldı. Bir olguda  altı ay  sonra tekrarlama oldu. Tedavisi kesilen  beş olgu hala sorunsuz olarak izlenmektedir. Tedaviye rağmen beş olguda portal hipertansiyon bulguları gelişti.
Çıkarımlar: Çocukluk yaşı otoimmün hepatitinin erken tanı ve tedavisi siroza ilerleyiş hızını azaltmakta ve yaşam süresini uzatmaktadır. Deflazakortun tedavideki etkinliği ve yan etkilerinin azlığı göz önüne alındığında otoimmün hepatit tanılı çocuklarda kullanılabileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018