ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğan polisitemisinde kısmi kan değişimi
1 Zeynep Kamil Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 23-28
DOI: 10.4274/tpa.588
Anahtar Kelimeler: Kan değişimi, polisitemi, yenidoğan
Özet

Amaç: Polisitemik zamanında doğmuş ve geç prematür hastalarda kısmi kan değişiminin kısa dönem etkilerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Birimine Ocak 2009 ile Mayıs 2010 tarihleri arasında yatırılan polisitemik geç prematür ve zamanında yenidoğanlar geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma süresince doğan 16 bin bebekten, 163’ü polisitemi nedeni ile hastaneye yatırıldı. Polisitemi sıklığı %1’idi. Geç prematür polisitemik hastalar (n=68/163;%41,7): bulgu veren  (n=23/163;%14,1) ve bulgu vermeyen (n=45/163;%27,6); zamanında doğmuş polisitemik (n=95/163; %58,3) hastalar: bulgu veren  (n=21/163;%12,9), bulgu vermeyen  (n=74/163;%45,4) olmak üzere iki gruba ayrıldı.  Kısmi kan değişimi 102 olguya uygulandı. Kısmi kan değişimi yapılan hastalar; bulgu veren geç prematür 18/102 (%17,7), bulgu vermeyen geç prematür 23/102 (%22,6), bulgu veren zamanında doğmuş bebek 14/102 (%13,7), bulgu vermeyen zamanında doğmuş bebek 47/102 (%46) olarak gruplandırıldı. Medikal tedavi 61 hastaya uygulanmıştı. Medikal tedavi yapılan hastaların gruplara göre dağılımı; bulgu veren geç prematür 5/61 (%8,2), bulgu vermeyen geç prematür 22/61 (36%), bulgu veren zamanında doğmuş bebek 7/61(%11,5),  bulgu vermeyen zamanında doğmuş bebek  27/61(%44,3) bulundu. Kısmi kan değişimi sonrası, zamanında doğmuş  hastalarda hastanede kalış süresinin, zamanında doğmuş bulgu vermeyen hastalarda tam enteral beslenmeye geçiş süresinin kan değişimi uygulanmayan hastalara göre anlamlı olarak daha uzun olduğu gösterildi ( p<0,05). İki zamanında doğmuş, iki geç prematür olguda kısmi kan değişimi sonrasında nekrotizan enterokolit gelişti. 
Çıkarımlar: Çalışmamız kısmi kan değişimi uygulanan bulgu vermeyen hastalarda hastanede yatış ve tam enteral beslenmeye geçiş süresinin  uzadığını, nekrotizan enterokolit riskinin arttığını ortaya koymuştur. Bulgu vermeyen polisitemik hastalarda kısmi kan değişimi gerekçesini belirleyen yeni çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 28.08.2018