ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğanda yüksek hızda titreşimli ventilasyon: üç yıllık deneyimlerimiz
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Mersin, Türkiye  
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 18-22
DOI: 10.4274/tpa.585
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, yüksek frekanslı titreşimli ventilasyon
Özet

Amaç: Bu çalışmada son üç yılda yüksek hızda titreşimli ventilasyon (High-Frequency Oscillatory Ventilation, HFOV) uygulanan bebeklerde HFOV uygulamasının nedenlerinin, uygulama sırasında karşılaşılan sorunların ve HFOV’nin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde Ocak 2008 ile Aralık 2010 yılları arasında HFOV uygulanan 40 bebeğin kayıtları geriye dönük olarak incelendi. HFOV uygulamasının dördüncü saatinden önce ölen bebekler çalışma dışı bırakıldı. Geleneksel yöntemlerle uygulanan mekanik ventilasyon modları, ventilasyon süreleri, bu süreçteki komplikasyonlar, HFOV uygulamaya geçişteki nedenler, HFOV uygulaması sürecindeki kan gazları ve uygulamada yapılan değişiklikler kaydedildi. Verilerin analizinde ki-kare test istatistiğinden yararlanıldı. P değeri <0,05 olan veriler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Yüksek frekanslı titreşimli ventilasyon uygulamasına başlandıktan bir saat sonra oksijen doygunluk değerinin, dört saat sonra pH’nın anlamlı şekilde yükseldiği, bir saat sonra pCO2, FiO2 ve amplitüd değerinin anlamlı şekilde azaldığı saptandı (p< 0,05). Geleneksel yöntemlerle solutulurken HFOV uygulamasına karar verilen bebeklerde ortalama tepe inspiryum basıncı değeri 25,9 cm H2O ve ortalama hava yolu basıncı değeri 10,6 cm H2O olarak saptandı.
Çıkarımlar: Geleneksel yöntemlerle ventile edilirken pnömotoraks gelişen veya tidal hacmi sağlamak için gereken tepe inspiryum basıncı değeri 25 cm H2O’ya kadar çıkıldığı halde kan gazı değerlerinde düzelme olmayan bebeklerin yarıdan fazlasının HFOV uygulaması ile düzeltilebildiği ve taburcu edilebildiği gösterildi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018