ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Genel anestezi uygulanan çocuklarda pasif sigara içiciliğinin COHb, PaO2 ve PaCO2 değerlerine ve cerrahi sonrası solunumsal komplikasyonlara etkisi
1 İstansbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 202-207
DOI: 10.4274/tpa.1623
Anahtar Kelimeler: Anestezi, çocuk, karboksihemoglobin, komplikasyon, pasif sigara içiciliği
Özet

Amaç: Pasif sigara içiciliği, özellikle çocuk hastalarda pulmoner işlevlerde oluşturduğu olumsuz etki ile anestezi ve cerrahi sırasında sorunlara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı pasif içici olan ve genel anestezi planlanan çocuklarda COHb, PaO2 ve PaCO2 değerleri ile cerrahi sonrası solunumsal yan etkileri değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntem: Bir veya iki ebeveyni sigara içen pasif sigara içicisi olan karın veya ürolojik cerrahi planlanan 100 çocuk ve hiçbir ebeveyni sigara içmeyen 50 çocuk çalışmaya alındı. Hastaların ebeveynlerinin sigara alışkanlıkları cerrahi öncesi verilen bir anket formu ile değerlendiridi. Çocukların anestezi sırasında COHb, PaO2 ve PaCO2 değerleri entübasyon sonrasında kan gazı alınarak değerlendirildi. Cerrahi sonrası yan etkiler ise uyanma odasında gözlendi. Çalışma için etik kurul onayı alındı (2.06.2009-18442).
Bulgular: En düşük COHb değerleri, hiçbir ebeveyni sigara içmeyen grupta (Grup H) saptandı (%1,134±0,491). Karboksihemoglobin değerleri bir ebeveyni sigara içen (Grup E1) grupta %1,306±0,452 iken, iki ebeveyni sigara içen (Grup E2) grupta %1,396±0,491 olarak saptandı ve Grup H ile diğer iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlendi (p=0,011). En düşük PCO2 değeri Grup H’da saptandı (33,234±4,33 mmHg), ve değer anlamlı olarak diğer iki gruptan daha düşük bulundu (p=0,007). Gruplar arası PaO2 değerleri ve yan etkiler açısından gruplar arasında fark bulunmadı. En sık saptanan yan etkiler bronşiyal hipersekresyon, öksürük, desaturasyondu. Pasif içici çocuklarda daha yüksek COHb ve PaCO2 değerleri ve astım oranlarına rağmen, cerrahi sonrası yan etki görülme sıklığı açısından sigara içen gruplarda içmeyen gruba oranla belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. 
Çıkarımlar: Pasif sigara içicisi olan çocuklar ameliyat öncesi dönemde beraberinde varolan diğer risk etmenleri de gözönüne alınarak cerrahi sonrası yan etkilerden kaçınmak için dikkatli değerlendirilmelidirler.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018