ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda farklı klinik tablolarla enfeksiyöz mononükleoz: 369 olgunun geriye dönük incelenmesi
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Division of Pediatric Hematology-Oncology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 187-190
DOI: 10.4274/tpa.1664
Anahtar Kelimeler: Çocuk, EBV, mononükleoz
Özet

Amaç: Kliniğimize farklı yakınmalar ile başvurup Epstein-Barr virüsüne (EBV) bağlı enfeksiyöz mononükleoz tanısı alan olguların klinik bulguları ve serolojik test sonuçlarının araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2004 ile Aralık 2009 tarihleri arasında başvuran ve klinik bulguları ile enfeksiyöz mononükleoz olabileceği düşünülerek EBV VCA IgM ve IgG antikorları istenilen 845 olgu arasında IgM antikorları pozitif serolojiye sahip enfeksiyöz mononükleoz kesin tanısı alan 369 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Epstein-Barr virüsü VCA IgM ve IgG antikorları ELISA yöntemi ile belirlenmişti. Olguların klinik bulguları ve EBV ile ilişkili olabilecek ayırıcı tanıdaki diğer hastalıklar irdelendi. 
Bulgular: Epstein-Barr virüs enfeksiyonu saptanan 369 olgunun yaş ortalaması 94,5±58,4 ay (6 ay-14 yaş) idi ve 171’i (%46,4) kızdı. Başvuru bulgularında 159 (%43,1) olguda bir haftadan uzun süren ateş ve halsizlik, 122’sinde (%33,1) boğaz ağrısı, ateş ve boyunda şişlik, 38’inde (%10,3) makülopapüler döküntü ve ateş, 26’sında (%7,1) anemi ve trombositopeni, 15’inde (%4,1) transaminaz yüksekliği, altısında (%1,6) artralji saptandı. Klasik enfeksiyöz mononükleoz bulgularından ateş 357 (%96,7) olguda, servikal lenfadenopati 155’inde (%42), farenjit 152’sinde (%41,2) ve dalak büyüklüğü 177 (%47,9) olguda saptanırken, karaciğer büyüklüğü 79 (%21,4), gözlerde ödem 65 (%17,6) olguda görüldü. Laboratuvar bulgularında ortalama hemoglobin 8,2±2,3 g/dL, lökosit sayısı 10,8±4,6 103/μL, trombosit sayısı 168±87 103/μL bulundu. Transaminaz yüksekliği 15 (%4,1) olguda vardı. Ortalama CRP değeri 56,6±42,5 mg/L idi. Epstein-Barr virüs VCA IgM ve IgG antikorları 248 (%67,2) olguda başvuruda birlikte pozitifken diğer 121 (%32,8) olguda ise ortalama 18,3±4,6 gün sonra EBV VCA IgG antikoru pozitifleşti. Olguların izleminde 12 tanesinde (%3,2) EBV ile ilişkili olabilecek hematolojik malin hastalıklar görüldü. Bunlardan dört (%1,1) olguda lösemi 
(1 AML, 3 ALL), beş (%1,3) olguda lenfoma, üç (%0,8) olguda hemofagositik sendrom tanıları konuldu.
Çıkarımlar: Çocuklarda enfeksiyöz mononükleoz klasik bulguların dışında farklı klinik bulgular gösterebilir. Klinik bulgular yanında serolojik testler kesin tanı için değerlidir ancak yalancı pozitifliği dışlamak için IgG’nin pozitifleşmesi önem taşır. İzlemde beklenmeyen bir seyir gösteren olgularda EBV ile ilişkili hematolojik malin hastalıklar %3,2 oranında gelişebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018