ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Şişman çocuk ve ergenlerde alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı
1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endorinoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
2 Afyon Emirdağ Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye  
3 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2012; 47: 172-178
DOI: 10.4274/tpa.879
Anahtar Kelimeler: Alkolik olmayan hepatik steatoz, çocuk, insülin direnci, steatohepatit, şişmanlık
Özet

Amaç: Şişman çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı sıklığı ve ilişkili olduğu etmenleri araştırmak. 
Gereç ve Yöntem: Polikliniğimizde hepatobiliyer ultrasonografi ile yağlı karaciğer hastalığı varlığının araştırıldığı, 161 şişman çocuğun (4-18 yaş) dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Fizik muayene bulguları, antropometrik ölçümler, akantozis nigrikans, pubertal gelişimleri ve laboratuvar tetkiklerine ait kayıtları değerlendirildi. Çalışma protokolü için Osmangazi Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alındı (2010/13). 
Bulgular: Ultrasonografi ile hastaların %40’ında hepatosteatoz saptandı. Steatozlu olanların %35’inde serum alanin aminotransferaz düzeyi ≥40 U/L idi. Steatozlu olanlarda (olmayanlara göre) vücut kitle indeksi, HOMA-IR (Homeostasis model of assessment-insulin resistance), alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, insulin and trigliserit düzeyleri ve akantozis nigrikans sıklığı yüksek, HDL-C düzeyleri düşük bulundu. Alanin aminotransferaz düzeyi yüksek olanlarda trigliserit düzeyi yüksek iken HDL-C düzeyi düşük idi. Kızların %32’sinde, erkeklerin %54’ünde steatoz vardı (p<0,01). Prepubertal-pubertal çocuklar ve prepubertal kız ve erkek çocuklarda steatoz sıklığı farklı değilken yüksek alanin aminotransferaz düzeyi sıklığı prepubertallerde yüksekti (p<0,05). Pubertal erkeklerde steatoz sıklığı kızlardan yüksek idi (p<0,05). Akantozis nigrikansı olanlarda steatoz sıklığı yüksek idi (p=0,001). İnsülin direnci varlığına göre steatoz ve yüksek alanin aminotransferaz düzeyi sıklıkları değişmedi. Regresyon analizinde steatoz varlığına; cins, vücut kitle indeksi ve HDL-C’nin, alanin aminotransferaz düzeyine ise sadece HDL-C’nin etkili olduğu saptandı.
Çıkarımlar: Şişman çocuklarda hepatosteatoz ve yüksek alanin aminotransferaz düzeyi sıklıkları yüksektir. Cinsiyet, şişmanlığın derecesi ve dislipidemi, steatoz varlığına etki eden insülin direncinden daha önemli etmenlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018