ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Geç preterm yenidoğanlarda hastalık ve ölüm oranları
1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 17-22
DOI: 10.4274/tpa.821
Anahtar Kelimeler: Erken doğum, geç preterm, yenidoğandan hastalık, yenidoğanda ölüm
Özet

Amaç: Son yıllarda geç preterm bebeklerde kademeli bir artış sözkonusudur. Geç pretermler daha küçük erken doğmuş bebeklere göre daha az riskli olmalarına rağmen son çalışmalar bu bebeklerin zamanında doğmuş bebeklere göre daha fazla hastalık ve ölüm oranına sahip olduklarını düşündürmektedir. Bu çalışmada hastanemizdeki tüm doğumlar içindeki geç preterm doğum oranını belirlemek, bu bebeklerin yenidoğan hastalık ve ölüm oranını saptamak ve sonuçlarını zamanında doğmuş yenidoğanlarla karşılaştırmak amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: İleriye dönük olarak planlanan bu çalışma için hastanemiz Kadın Doğum Kliniği’nde 1 Mayıs 2009-1 Mayıs 2010 tarihleri arasında canlı doğan tüm bebeklerin gestasyonel yaşları annenin son adet tarihi ve yeni Ballard testi kullanılarak değerlendirildi. Geç prematüre (34 0/7-36 6/7 gestasyon haftasında) doğan bebekler arasından seçilen 220 bebek çalışma grubumuzu, aynı tarihlerde doğan 200 zamanında doğmuş bebek ise kontrol grubumuzu oluşturdu. Olgular 72. saatte, ve haftalık kontrollerle bir aylık olana kadar izlendi. Büyük ölçüde anomalili bebekler, ailesi onam vermeyenler çalışmaya dahil edilmediler. Hastalar Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde yatış, hipotermi, solunum sorunları, metabolik sorunlar, polistemi, enfeksiyon, apne, konvülziyon açısından değerlendirildi. Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizleri NCSS 2007 programı ile yapıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, %95’lik güven aralığında değerlendirildi. Çalışma için etik kurul onayı alındı (no:44/ 04.05.2009).
Bulgular: Çalışma süresinde hastanemizde doğan 2 582 bebeğin 412’si (%15,2) geç preterm idi. Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’ne yatış sayı ve oranları , zamanında doğmuş bebeklerde ve geç pretermlerde sırasıyla 28 (%14) ve 172 (%54,5) bulundu. Geç pretermlerde zamanında doğmuş yenidoğanlara göre solunum sorunu anlamlı olarak daha sık görüldü (%31,8’e karşı %2). Geç pretermlerin %20,9’unda mekanik ventilasyon gereksinimi saptandı; zamanında doğmuş yenidoğanlarda mekanik ventilasyon gereksinimi olmadı. Geç pretermlerde zamanında doğmuş yenidoğanlarla karşılaştırıldığında daha fazla beslenme sorunları (%19,1’e karşı %0,5), tedavi gerektiren sarılık (%44,1’e karşı %7,5), hipoglisemi (%6,4’e karşı %1), hipotermi (% 0’a karşı %14,5), ve enfeksiyon (%15,9 karşı %0) saptandı. Ölüm oranı geç preterm bebeklerde (%5,5) zamanında doğmuş bebeklere (%0,5) göre 11 kat daha fazla bulundu. 
Çıkarımlar: Geç preterm yenidoğanlar zamanında doğanlara göre anlamlı olarak daha yüksek hastalık ve ölüm oranına sahiptirler. Geç preterm yenidoğanlar, sık görülen hastalıklar ve hastaneye yatış riski açısından yakın izleme alınmalıdırlar. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018