ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Isparta ilindeki on okulda çocukluk çağı şişmanlık sıklığı değişiminin değerlendirilmesi
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 152-155
DOI: 10.4274/tpa.1074
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, çocukluk çağı şişmanlığı, fazla kilolu, sıklık, Isparta
Özet

Amaç: Bu çalışma; Isparta’daki ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarda, fazla kiloluk ve şişmanlık sıklığını değerlendirmek ve dört yıl önce yapılan çalışma ile karşılaştırarak zaman içindeki değişimi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Isparta il merkezinde dört yıl önce rastgele seçilip şişmanlık sıklığı çalışması yapılan yedi ilköğretim ve üç lisedeki toplam 5716 öğrenci (2 454’ü kız (%42,9), 3 262’si erkek (%57,1)) çalışmaya alındı. Öğrencilerin yaş ortalaması 11,1±3,1 (5,9-19,7) yıl idi. Çalışma için etik kurul onayı alındı (10.06.2008-04/13).
Bulgular: Fazla kiloluluk sıklığı %11 şişmanlık sıklığı %12,5 olarak bulundu. Kızlarda fazla kiloluluk %10,4, şişmanlık %11,2; erkeklerde ise sırasıyla %11,4 ve %13,4 idi.
Çıkarımlar: Dört yıl önce aynı okullarda yapılan çalışmada fazla kilolu ve şişmanlık sıklığı sırasıyla %12,2 ve %11,6 olarak bulunmuştur. Bu çalışmaya göre son dört yılda ilimizde fazla kilolu sıklığı azalırken şişman çocuk sıklığında artış olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018