ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla zehirlenen çocukların değerlendirilmesi
1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 138-144
DOI: 10.4274/tpa.133
Anahtar Kelimeler: Beta bloker, çocukluk çağı, kalsiyum kanal blokeri, zehirlenme
Özet

Amaç: Kalsiyum kanal blokeri ve beta bloker ilaçlar çoğunlukla hipertansiyon tedavisinde kullanılmaktadır. Çocuklarda bazen yanlışlıkla, bazen de özkıyım amaçlı doz aşımı meydana gelebilmektedir. Bu tip zehirlenmelerde hastalık ve ölüm diğer zehirlenmelere kıyasla daha fazla olmaktadır. Bu çalışmada, kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlar ile oluşan zehirlenme olguları, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2011 ile Temmuz 2012 ayları arasında Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde izlenen 590 ilaç zehirlenmesi olgusundan kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlar ile zehirlenen 16 olgu değerlendirmeye alındı. Hastaların 11'i (%68,8) kız, beşi (%31,2) erkekti. Hastaların ortalama yaşı 11,8±5,94 (2,5-18) yıl idi. 
Bulgular: Kalsiyum kanal bloker ilaç zehirlenmesi hastalarında en sık klinik bulgu hipotansiyon idi. İki hasta ise bulgusuzdu. Elektrokardiyografide dört hastada QT uzaması, iki hastada AV blok ve bir hastada ST çökmesi saptandı. Beta bloker ilaç zehirlenmesi hastalarında, bulantı, kusma, hipotansiyon, uykuya eğilim ve ellerde titreme en sık gözlenen klinik bulgulardı. Yedi hastada elektrokardiyografi normal iken; bir hastada QT uzaması ve bir hastada da Wolff–Parkinson–White sendromu vardı. İki kalsiyum kanal bloker ilaç zehirlenmesi hastasına sadece dopamin, birine dopamin ve dobutamin, birine de dopamin, dobutamin, adrenalin, noradrenalin, glükagon ve insülin verilmişti. Hiçbir beta bloker ilaç zehirlenmesi hastasına inotrop verilmemişti. Bulgusuz olan iki hasta dışında, tüm kalsiyum kanal bloker ilaç zehirlenmesi hastalarına damardan Ca-glükonat destek tedavisi verilmişti. On beş hasta şifa ile taburcu edilmiş iken; bir kalsiyum kanal bloker zehirlenmesi kaybedilmişti.
Çıkarımlar: Kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ilaçlarla oluşan zehirlenmeler, çok ağır seyredebilen zehirlenmeler olduğundan, bu hastalar tam donanımlı çocuk yoğun bakım birimlerinde izlenmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018