ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Erken doğmuş bebeklerde göbek ven kateterinin aritmi ve kalp hızı değişkenliği üzerine etkileri
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 131-137
DOI: 10.4274/tpa.175
Anahtar Kelimeler: Aritmi, kalp hızı değişkenliği, yenidoğan
Özet

Amaç: Yenidoğanlarda göbek veni kateterizasyonu ile ilişkili ritm bozuklukları olgu sunumları ile sınırlıdır. Bu çalışma erken doğmuş bebeklerde göbek ven kateterizasyonunun, aritmi ve kalp hızı değişkenliği üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma erken doğmuş bebeklerden oluşan iki grupta yapılmıştır. Grup I: Göbek ven kateteri takılı olan 26 bebek; grup II: göbek ven kateteri takılı olmayan 26 bebekten oluşmaktadır. Bütün bebeklerin cinsiyet, doğum haftası, doğum kilosu ve klinik değerlendirme puanları (SNAP-II ve SNAPPE-II) kaydedildi. Bebeklerin hepsine 24 saatlik Holter elektrokardiyografi takıldı. Kalp hızı değişkenliği zaman alanlı ve frekans alanlı değişkenler kullanılarak çalışıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan bebeklerin ortalama doğum haftası grup 1’de 30,63±2,67, grup 2’de ise 31,60±2,45 idi. Gruplar arasında doğum haftası, doğum ağırlığı, SNAP-II ve SNAPPE-II puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Aritmi açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı. Atriyal erken vuru grup 1’de 11 hastada (%42,3), grup 2’de 7 hastada (%26,9) saptandı. Ventriküler erken vuru grup 1’de 3 hastada (%11,5), grup 2’de bir hastada saptandı. Sinüs taşikardisi ise sadece grup 1’de yer alan üç hastada bulundu. Kalp hızı değişkenliği iki grup arasında istatistiksel olarak farklı bulunmadı.
Çıkarımlar: Çalışmamızda, göbek ven kateterinin erken doğmuş yenidoğanlar da aritmi veya kalp hızı değişkenliği üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018