ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Mesane disfonksiyonları tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının ne kadarından sorumludur?
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6. Sınıf Öğrencisi, İzmir, Türkiye  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 110-116
DOI: 10.4274/tpa.1007
Anahtar Kelimeler: Çocuk, idrar yolu enfeksiyonu, ürodinami
Özet

Amaç: Alt üriner sistem işlev bozuklukları cocuklarda sık rastlanılan ürolojik sorunlardan olup, idrar kaçırma, sıkışma, çaprazlama, kesintili işeme ve artmış idrar sıklığı gibi “mesane disfonksiyonunu” işaret eden yakınmalarla karşımıza çıkar. Ancak bir grup hasta sadece tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile karşımıza çıkar. Bu çalışmada amacımız öyküde herhangi bir yakınması olmadığı halde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile gelen olgularda alt üriner sistem işlev bozuklukları sıklığını belirtmek ve öykü bulgusu olmasa bile tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu sebebine yönelik ürodinami yapılması gerekliliğini vurgulamaktır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma kliniğimizde ürodinami yapılan 564 olgu ile yapılmış olup, öyküde “mesane disfonksiyonu” yakınması olan, ürodinamik inceleme yapılan 300 olgu grup 1 olarak sınıflandırılmıştır. Grup 2’de ise öyküde “mesane disfonksiyonu” öyküsü olmayan ancak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu nedeni bulunamayan olgulara yer verilmiştir. 
Bulgular: Çalışmanın sonunda patolojik ürodinamik değerlendirme saptanan olguların sayısı iki grupta da benzerdi (sırası ile %86,3 ve %84). Grup 2’de yer alan olgulardan ikinci kez alınan öyküde aslında bu grubun %63’ünde başlangıçta yakınma olduğu, ancak %37’sinde (n=98) ikinci öykünün ilki ile uyumlu olduğu görülmüştür. Gerçekten yakınması olmadığından emin olunan 98 olgu içinde 63’ünün (63/98; %64) ürodinamik incelemesinde patoloji saptanmıştır. Grup 2’de yer alan olgulardan 113 aşırı aktif mesaneli olgunun 29’unda (29/113; %25,6) gerçekten hiç bir “mesane disfonksiyon” bulgusu olmayıp, olgularda tek verinin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olduğu görülmüştür. Yine işeme bozukluğu tanısı alan 85 olguda tek bulgunun tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olma oranı 17/85; %20 ve tembel mesane tanısında da 17/24; %71 olarak saptanmıştır. 
Çıkarımlar: Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda dikkatli bir öykü alınması ileri incelemelere başvurmadan önce mesane işlev bozukluklarının saptanmasında önemlidir. Çalışmamızda görüldüğü üzere dikkatli bir öykü için hasta ve ebeveynlerin rahat davranabileceği daha samimi ve özel bir ortam sağlanmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki önemli derecede yüksek bir oranda hastada öyküde hiçbir “mesane disfonksiyon” bulgusu olmadığı halde ürodinamik patoloji elde edilmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018