ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimi-104 olgunun demografik bulguları
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediyatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2013; 48: 210-214
DOI: 10.4274/tpa.356
Anahtar Kelimeler: Çocuk, demografik bulgular, perkütan endoskopik gastrostomi
Özet

Amaç: Çocukluk döneminde perkütan endoskopik gastrostomi işlemi yapılan olguların demografik bulgularını değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2005-2012 arasında endoskopi birimimizde perkütan endoskopik gastrostomi işlemi uygulanan olgular alınmıştır. Olguların demografik bulguları, hasta dosyalarından elde edilmiş ve geriye dönük olarak incelenmiştir.
Bulgular: Çalışma grubumuzda yedi sene içinde 104 olguya (46 kız, %44), 269 perkütan endoskopik gastrostomi ve perkütan endoskopik gastrostomi ilişkili işlem gerçekleştirilmişti. Ortalama izlem süresi 36,5 aydı (3- 84 ay). Perkütan endoskopik gastrostomi işlemi uygulanmış olguların çoğunluğunu nörolojik ve metabolik hastalıkları olan olgular oluşturmaktaydı (sırasıyla %45 ve %40). Perkütan endoskopik gastrostomi işlemi uygulanmış olgularda ortanca yaş 5,9 (2 ay - 16 yaş), ortalama tartı 17,7 kg (3-47 kg) idi. Olguların işlem öncesi tartı Z skoru ortanca değeri -1,98 olarak hesaplandı. Kırk beş olgunun işlem sonrası ortalama on sekizinci ayda ortanca Z skor değeri 1,21 olarak bulundu (p=0,0007). Önemli komplikasyon üç olguda (%2,8), hafif komplikasyon tüm işlemler arasında %10 sıklıkta saptanmıştı. İşleme bağlı cilt komplikasyonu sıklığı %12,5 (n=13) idi. En sık görülen cilt komplikasyonu yerel stoma enfeksiyonuydu (7/13). Çalışma grubumuzdaki hastalarda sistemik enfeksiyon gözlenmemiştir.
Çıkarımlar: Bir çok ülkeden bildirilen olgu serilerinden farklı olarak ülkemizde perkütan endoskopi gastrostomi gereksinimi olan çocuklar arasında metabolik hastalığı bulunanların sıklığı dikkati çekmektedir. Komplikasyonların görülmesine karşılık, perkütan endoskopik gastrostomi işlemi, çocukluk çağında beslenmenin sağlanmasında güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018