ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinde tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi
1 Clinic of Peditrics, Ministry of Health Tepecik Education and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 66-71
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4982
Anahtar Kelimeler: Çocuk uzmanlık öğrencisi, iş doyumu, tükenmişlik
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin mesleki tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerini incelemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: İzmir’deki iki Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iki üniversite hastanesinde en az bir yıldır eğitim gören 102 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencisi çalışmaya alındı. Uzmanlık öğrencilerinin demografik (yaş, cinsiyet), yaşam şekli (anne baba ile birlikte yaşama, medeni hal, çocuk sayısı) ve mesleki özellikleri (asistanlık öncesinde meslekte geçirilen toplam süre, asistanlıkta geçirdiği süre, aylık gece nöbet sayıları, çalıştığı kurum: eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite hastanesi) hakkındaki bilgiler toplandı. Araştırmada Maslach Tükenmişlik Ölçeği (alt grupları: duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı) ve Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanıldı.

 

Bulgular: Uzmanlık öğrencilerinin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri yüksek, kişisel başarı hisleri ve iş doyum düzeyleri düşük saptandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde duygusal tükenmenin, üniversite hastanelerinde duyarsızlaşmanın daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Yaş ve iş doyumu arasında pozitif; yaş ve duygusal tükenme ile negatif yönde anlamlı korelasyonlar saptandı (p<0,05).  Asistanlıkta geçirilen süre ve duyarsızlaşma, aylık gece nöbet sayıları ve duyarsızlaşma arasında negatif anlamlı korelasyonlar saptandı (p<0,05). 

 

Çıkarımlar: Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri yüksek, iş doyum düzeyleri düşüktür. Eğitim ve araştırma hastanelerinde duygusal tükenme, üniversite hastanelerinde duyarsızlaşma ön plandadır. Küçük yaş, düşük kıdem ve gece nöbeti sayısında artma tükenmişliği arttırmaktadır. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 66-71)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018