ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocuklarda serum okratoksin A düzeyleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 138-142

Çocuklarda serum okratoksin A düzeyleri

Belma Giray1, Pınar Erkekoğlu2, Sevtap Aydın2, Suna Sabuncuoğlu2, Gönül Şahin3
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F. Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Okratoksin A (OTA), nefrotoksik etkileri başta olmak üzere önemli toksik etkilerinin olduğu bilinen ve gıdalar yoluyla temasın yaygın olduğu bir mikotoksin türüdür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocuklarda serum OTA yoğunluklarının saptanması, günlük OTA alım düzeylerinin hesaplanması, bölgesel farklılıkların değerlendirilmesi ve cinsiyet, beslenme alışkanlıkları, vücut kitle indeksi (VKİ) ile olası ilişkisinin irdelenmesidir. İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan 7-17 yaş aralığındaki çocuklardan (n=37) alınan kan örneklerinde serum OTA düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Tüm çalışma grubunda ortalama serum OTA düzeyi 0,59±0,08 ng/ml ve günlük OTA alım düzeyi 0,82±0,11 ng/kg/gün olarak belirlendi. Okratoksin A düzeyleri yönünden cinsiyete göre gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Bölgeler arasında ise istatistiksel olarak önemli farklılıklar saptandı. Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan çocukların serum OTA düzeyleri diğer bölgelere oranla daha düşüktü. Hesaplanan tüm günlük OTA alım düzeyleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kabul edilebilir günlük alım düzeylerinin altında bulundu. Ancak, OTA ile diğer mikotoksinlere de temasın sonucu olarak toplamsal bir etkinin olabileceği ve özellikle çocuklarda gözlenebilecek nefrotoksisitede önemli bir rolünün bulunabileceği dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ELISA, mikotoksin, nefrotoksisite, Okratoksin A

Serum ochratoxin A levels in children

Belma Giray1, Pınar Erkekoğlu2, Sevtap Aydın2, Suna Sabuncuoğlu2, Gönül Şahin3
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F. Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin type with important toxic effects including nephrotoxicity, and its exposure route is through different sources of food. The aim of this study is to determine the levels of OTA concentrations in children from different parts of Turkey, to assess the variances in different regions and to examine the possible relationship with sex, dietary habits and body mass index. Ochratoxin A levels were determined in the blood samples taken from children between 7-17 years (n=37) from Central Anatolia, Black Sea and Mediterranean Regions using ELISA technique. Serum OTA levels were determined as 0.59±0.08 ng/ml and daily OTA intake was determined as 0.82±0.11 ng/kg/day in whole study group. No differences were found in OTA levels in relation to sex. Statistically significant differences were found between the regions and serum OTA levels were lower than the other regions in children living in Mediterranean Region. The OTA intake levels were below the levels of tolerable daily intake levels given by World Health Organization. However, the overall effect exposure to mycotoxins including OTA must be taken into consideration and this can have an impact on the nephrotoxicity seen in children.

Keywords: ELISA, mycotoxin, Ochratoxin A, nephrotoxicity

Belma Giray, Pınar Erkekoğlu, Sevtap Aydın, Suna Sabuncuoğlu, Gönül Şahin. Serum ochratoxin A levels in children. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 138-142

Sorumlu Yazar: Belma Giray
LookUs & Online Makale