ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Yedi yaşındaki kız olguda çoklu organ tutulumlu IgG4 ilişkili hastalık: Ender bir prezentasyon [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 191-194 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83435

Yedi yaşındaki kız olguda çoklu organ tutulumlu IgG4 ilişkili hastalık: Ender bir prezentasyon

Bilge Şahin Akkelle1, Engin Tutar1, Rabia Ergelen2, Çiğdem Çelikel3, Deniz Ertem1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi, Hepatoloji ve Beslenme, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

İmmünglobulin G4 ilişkili sistemik hastalık çocuk yaş grubunda ender görülür ve tipik histopatolojik, radyolojik ve klinik özellikler ile belirgindir. Birçok organ ya da sistem tutulumunun görülebildiği hastalıkta pankreas tutulumu otoimmun pankreatit olarak tanımlanmıştır. Hastalıkta serum immünglobulin G4 düzeyi genellikle yüksektir. Enflamatuvar bağırsak hastalığı birlikteliği ender bildirilmiştir. Pankreatit ve eş zamanlı sklerozan kolanjit tablosu ile başvuran yedi yaşındaki olgumuz izlemde gelişen kanlı dışkılama nedeniyle endoskopik olarak incelenmiş ve enflamatuvar bağırsak hastalığı saptanmıştır. Ayrıca lakrimal bez tutulumu saptanan hasta immünglobulin G4 ilişkili sistemik hastalık tanısı almış ve steroid tedavisi ardından hastanın semptom ve bulgularında dramatik iyileşme sağlanmıştır. İmmünglobulin G4 ilişkili sistemik hastalıkta farkındalık, erken tanıda ve hastalık ilişkili organ hasarının önlenmesinde önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İmmünglobulin G4 ilişkili sistemik hastalık, çocuk, otoimmun pankreatit

IgG4 related disease in a seven year old girl with multiple organ involvement: A rare presentation

Bilge Şahin Akkelle1, Engin Tutar1, Rabia Ergelen2, Çiğdem Çelikel3, Deniz Ertem1
1Department of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Autoimmune pancreatitis has been described as a pancreatic manifestation of immunoglobulin G4-related disease, which is characterized by typical histopathologic, radiologic, and clinical features. Immunoglobulin G4-related disease is usually accompanied by elevated serum immunoglobulin G4 level, and can involve multiple organ/systems. Immunoglobulin G4-related disease has rarely been reported in pediatric population. There are few reports of inflammatory bowel disease in association with immunoglobulin G4-related disease. We describe a 7-year-old girl who presented with pancreatitis and concurrent sclerosing cholangitis, and developed bloody diarrhea during follow-up. An endoscopic examination revealed inflammatory bowel disease, and later lacrimal gland involvement was also recognized. She was diagnosed as having immunoglobulin G4-related disease, and her clinical signs and symptoms improved dramatically after steroid treatment. Hence, awareness of the clinical picture is important and early diagnosis can prevent fibrosis and organ damage.

Keywords: Autoimmune pancreatitis, child, immunoglobulin G4-related disease

Bilge Şahin Akkelle, Engin Tutar, Rabia Ergelen, Çiğdem Çelikel, Deniz Ertem. IgG4 related disease in a seven year old girl with multiple organ involvement: A rare presentation. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 191-194

Sorumlu Yazar: Deniz Ertem, Türkiye
LookUs & Online Makale