ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Genç bir hastada Pseudo-Meigs’ sendromu ile birlikte olan primer over rabdomiyosarkomu: olgu sunumu ve kısa dizin taramasi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 203-206 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82474

Genç bir hastada Pseudo-Meigs’ sendromu ile birlikte olan primer over rabdomiyosarkomu: olgu sunumu ve kısa dizin taramasi

Şule Gökçe1, Zafer Kurugöl2, Elvin Orujov2, Gürdeniz Serin3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Birimi. Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Rabdomiyosarkom, embriyonik mezenşimden köken alan çocukluk çağı malin yumuşak doku sarkomlarından biridir. Tümör baş, boyun bölgesinde ve ekstremitelerde ve genitoüriner sistemde yer alabilir. Primer ovaryan rabdomiyosarkom, oldukça ender görülen ve dizinde çok az bildirilmiş çocuk hastası olan bir malinitedir. Pseudo-Meigs’ sendromu, genellikle diğer benin yumurtalık tümörleri ya da başka herhangi bir malin tümör türü ile ilişkili olan bir Meigs’ sendromu tipidir. Asit, plevral efüzyon, benign over tümörleri ya da fibroma benzeri tümörler ve tümör çıkarıldıktan sonra gerileyen asit ve plevral efüzyon ile belirgin ender bir durumdur. Kliniğimize Asya kökenli bir hasta hafif nefes darlığı ve giderek belirginleşen karın şişliği yakınmaları ile başvurdu. Manyetik rezonans görüntüleme ile malinite ile uyumlu olan her iki overde de solid kistik komponentli kitle, bilateral plevral efüzyon ve masif asit saptandı. Bu olgu, Pseudo-Meigs sendromunun eşlik ettiği saf primer over rabdomiyosarkomu saptanmış ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: İlk olgu, Meigs’ sendromu, primer ovaryan rabdomiyosarkom, Psödo-meigs’ sendromu

Primary ovarian rhabdomyosarcoma coexisting with Pseudo-Meigs’ syndrome in a young patient: a case report and brief literature review

Şule Gökçe1, Zafer Kurugöl2, Elvin Orujov2, Gürdeniz Serin3
1Department of Pediatrics, General Pediatrics Unit, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Pediatrics, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Pathology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Primary rhabdomyosarcoma is one of the malignant soft tissue sarcomas of childhood originating from embryonic mesenchyme. The tumor can occur in the head, neck region, and limbs, and genitourinary system. Primary ovarian rhabdomyosarcoma is an extremely rare malignancy with a few documented pediatric patients in the literature. Pseudo-Meigs’ syndrome is a type of Meigs’ syndrome that is usually associated with other benign ovarian tumors or any other type of malignant tumors. It is a rare condition characterized by ascites, pleural effusion, benign ovarian tumors or fibroma-like tumors, and resolution of ascites and pleural effusion after the removal of the tumor. A patient of Asian origin came to our clinic with symptoms of mild dyspnea, and gradually increasing abdominal swelling. Magnetic resonance imaging scans indicated masses with solid cystic components on both ovaries with a suspicion of malignancy, showing bilateral pleural effusion and massive ascites. This is the first reported case of a pure primary ovarian rhabdomyosarcoma associated with a Pseudo-Meigs syndrome in a young girl.

Keywords: First case, Meigs’ syndrome, primary ovarian rhabdomyosarcoma, pseudo-Meigs’ syndrome

Şule Gökçe, Zafer Kurugöl, Elvin Orujov, Gürdeniz Serin. Primary ovarian rhabdomyosarcoma coexisting with Pseudo-Meigs’ syndrome in a young patient: a case report and brief literature review. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 203-206

Sorumlu Yazar: Şule Gökçe, Türkiye
LookUs & Online Makale