ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Yoğun bakımda boğmaca tanısı ile izlenen aşısız süt çocuklarının klinik özellikleri ve seyri etkileyen etmenler [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 54-59 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82435

Yoğun bakımda boğmaca tanısı ile izlenen aşısız süt çocuklarının klinik özellikleri ve seyri etkileyen etmenler

Güntülü Şık, Asuman Demirbuğa, Agageldi Annayev, Agop Çıtak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çocuk yoğun bakım biriminde boğmaca tanısıyla izlenen hastaların klinik özelliklerini, risk etmenlerini ve seyri etkileyen etmenleri değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çocuk yoğun bakım birimimizde Ocak 2017–Ocak 2019 tarihleri arasında yatan ve boğmaca tanısı alan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Örnekler entübe olarak izlenen hastalarda trakeal aspirat materyalinden, diğer hastalarda nazofaringeal sürüntüden alındı. Bordetella pertussis için örnekler multiplex real-time polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile çalışıldı.
Bulgular: On sekiz hasta boğmaca tanısı ile çocuk yoğun bakım birimimize yatırıldı. Hastaların %55,5’i kızdı (n=10), tüm hastalar aşısızdı. Ortanca yaş 40 (38–47,5) gün, ortanca yoğun bakım yatış süresi 9 (5–14) gündü. Başvuru anında hastaların tümünde solunum sıkıntısı, 14 hastada (%77,7) öksürük, 4 hastada (%22.2) ateş, 3 hastada (%16,6) konvülziyon saptandı. Yedi hasta entübe edilerek izlendi. Üç hasta ekstrakorporeal tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen çoklu organ yetersizliği ve kardiyojenik şok nedeniyle kaybedildi. Ölen hastaların ikisinde respiratuar sinsityal virüs, birinde rhinovirüs ko-enfeksiyonu vardı. Toplam lökosit sayıları karşılaştırıldığında ölen hasta grubunda lökosit sayısı yaşayanlara göre belirgin oranda yüksekti. Hiperlökositoz nedeniyle 3 hastaya tam kan değişimi yapıldı. Ekokardiyografik inceleme ile en sık saptanan kardiyak patoloji pulmoner hipertansiyondu.
Çıkarımlar: Boğmaca tanısıyla yoğun bakımda izlenen hastalarda yüksek lökosit sayısı, eşlik eden viral enfeksiyon ve ciddi pulmoner hipertansiyonun mortalite ve morbidite ile ilişkili olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: Boğmaca, bordetella pertussis, çocuk yoğun bakım, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, koza stratejisi, öksürük, pulmoner hipertansiyon

The clinical characteristics and prognosis of pertussis among unvaccinated infants in the pediatric intensive care unit

Güntülü Şık, Asuman Demirbuğa, Agageldi Annayev, Agop Çıtak
Department of Pediatric Intensive Care, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Aim: To evaluate the clinical characteristics, risk factors, and prognosis of pertussis in the pediatric intensive care unit.
Material and Methods: Patients who were hospitalized in pediatric intensive care unit between January 2017 and January 2019 and diagnosed as having pertussis were retrospectively evaluated. Samples were taken from tracheal aspirate material in intubated patients and nasopharyngeal swabs in the other patients. Samples for Bordetella pertussis were studied using multiplex real-time polymerase chain reaction.
Results: Eighteen patients were admitted to our pediatric intensive care unit with a diagnosis of pertussis. Ten patients were female (55.5%), and all patients were unvaccinated. The median age was 40 (range, 38–47.5) days and the median intensive care unit stay was 9 (range, 5–14) days. All patients had respiratory distress, 14 patients had cough (77.7%), four patients had fever (22.2%), and three patients had convulsions (16.6%). Seven patients were intubated. Three patients died of multiple organ failure and cardiogenic shock despite extracorporeal treatment. Respiratory syncytial virus was found in two patients and rhinovirus was found in one patient. The median leukocyte count was significantly higher in non-survivors than in survivors. Blood exchange was performed in three patients due to hyperleukocytosis. Pulmonary hypertension was the most common cardiac pathology detected in echocardiographic examinations.
Conclusion: We found that high leukocyte count, viral co-infection, and severe pulmonary hypertension were associated with mortality and morbidity in pertussis.

Keywords: Bordetella pertussis, cocooning strategy, extracorporeal membrane oxygentaion, pediatric intensive care, Pertussis, pulmonary hypertension, whooping cough

Güntülü Şık, Asuman Demirbuğa, Agageldi Annayev, Agop Çıtak. The clinical characteristics and prognosis of pertussis among unvaccinated infants in the pediatric intensive care unit. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 54-59

Sorumlu Yazar: Güntülü Şık, Türkiye
LookUs & Online Makale