ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocuklarda geç başvurulu Bochdalek hernileri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 245-249 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.0039

Çocuklarda geç başvurulu Bochdalek hernileri

Tugay Tartar, Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Ahmet Kazez
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Yenidoğan döneminden sonra getirilen Bochdalek hernileri, aynı zamanda geç tanımlanan olgulardır. Bu çalışmada referans bir hastanede ameliyat edilen, geç başvurulu Bochdalek hernisi olgularının klinik özellikleri ve tanımlamadaki deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: İki bin bir–2016 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen geç başvurulu Bochdalek hernili olguların geriye dönük olarak tanımlanmasındaki gecikme nedenleri, belirtileri, radyolojik ve ameliyat bulguları incelendi.
Bulgular: Geç başvurulu Bochdalek hernili dört erkek, üç kız toplam yedi olgu ameliyat edilmişti. Yaş ortanca değeri 48 ay idi. Aynı dönemde Bochdalek hernisi nedeniyle ameliyat edilen 43 olgunun yedisi (%16,27) geç başvurulu Bochdalek hernili idi. Tüm olgularda defekt soldaydı. Olguların ikisinde herni kesesi vardı. İki olguda ektopik intratorasik yerleşimli sol böbrek vardı. Olguların altısı sindirim sistemi, biri solunum sistemi belirtileri ile başvurdu. Belirtilerin başlama zamanı ile tanı arasındaki süre ortanca değeri 60 gündü. Dört olgunun anne yaşı ≥30 yıl idi. Olguların gebelik yaşı ve doğum ağırlıkları normaldi. Fizik bakıda bir olguda çökük karın ve artmış göğüs ön-arka çapı vardı. Akciğer grafilerinde tüm olgularda sol hemitoraksta bağırsak gazı ile uyumlu görünüm saptandı. Geç başvurulu Bochdalek hernilerinde diyafragmadaki defektin enine uzunluğu (ortanca değeri 5 cm) erken getirilen Bochdalek hernilerine (ortanca değeri 3 cm) göre daha uzundu, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,02). Tüm olgular yaşadı, ortalama 3 yıl izlendiler ve yineleme görülmedi.
Çıkarımlar: Bochdalek hernisi yenidoğan döneminden sonra tanımlanabilir. Yenidoğan döneminde tanımlanan olguların aksine bu olgularda sindirim sistemi bulguları ön plandadır ve iyi seyire sahiptirler. Tekrarlayan bulantı ve kusma gibi sindirim sistemi yakınmaları olan olgularda doğuştan diyafragma hernisi ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bochdalek hernisi, çocuk, doğuştan diyafragma hernisi, geç başvuru

Bochdalek hernias in children with late presentation

Tugay Tartar, Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Ahmet Kazez
Department of Pediatric Surgery, Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey

Aim: Bochdalek hernias, which brought after the neonatal period, are also late-defined cases. In this study, we aimed to present the clinical characteristics of patients with late-presentation Bochdalek hernias who underwent surgery in a reference hospital and our experience regarding their diagnosis.
Material and Methods: Patients with late-presentation Bochdalek hernia who underwent surgery in our clinic between 2001 and 2016 were analyzed retrospectively in terms of the causes of the delay in diagnosis, symptoms, and radiologic and surgical results.
Results: A total of seven patients with late-presentation Bochdalek hernia underwent surgery, four males and three females. The median age was 48 months. Of the 43 patients who underwent surgery for Bochdalek hernia during the same period, 7 (16.27%) presented to hospital late. In all late-presentation Bochdalek hernia cases, the defect was on the left side. Two patients had hernia sacs, and two patients had ectopic intrathoracic left kidneys. Six of the patients presented with gastrointestinal system symptoms, and one with respiratory system symptoms. The median time between the onset of symptoms and diagnosis was 60 days. The maternal age of four patients was ≥30 years. The gestational age and birth weights of the patients were normal. In physical examination, there was a scaphoid abdomen and an increased chest anterior-posterior diameter. In chest radiographs of all patients, the appearance was consistent with intestinal gas in the left hemithorax. The transverse length of the defect in the diaphragm (median value: 5 cm) in the patients with late-presentation Bochdalek hernia was longer than that (median value: 3 cm) of patients who were diagnosed early (p=0.02). The difference was statistically significant. All patients survived, were followed up for an average of 3 years, and no relapse was observed during the follow-up period.
Conclusion: Bochdalek hernia can be diagnosed after the neonatal period. Contrary to cases diagnosed in the neonatal period, gastrointestinal system symptoms are at the forefront in these cases, and these patients have good prognosis. Congenital diaphragmatic hernia should be considered in the differential diagnosis in patients with gastrointestinal system symptoms such as recurrent nausea and vomiting.

Keywords: Bochdalek hernia, Congenital diaphragmatic hernia, child late presentation

Tugay Tartar, Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Ahmet Kazez. Bochdalek hernias in children with late presentation. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 245-249

Sorumlu Yazar: Tugay Tartar, Türkiye
LookUs & Online Makale