ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Malnütrisyonlu çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyon etkenleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2007; 42(4): 162-164

Malnütrisyonlu çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyon etkenleri

Ali Ataş, Alpay Çakmak, Mustafa Soran, Dost Zeyrek, Himmet Karazeybek
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Çalışmamızda, protein-enerji malnütrisyonu (PEM) olan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun (İYE) sıklığının saptanması ve İYE’ye neden olan etkenlerin, PEM olmayan aynı yaş ve cinsteki çocuklarla karşılaştırılması amaçlandı.Gomez sınıflamasına göre PEM tanısı koyulan, yaşları 3 ay-5 yıl arasında değişen, 79 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu benzer yaş ve cinsiyette, idrar kültürü pozitif olan 66 çocuktan oluşuyordu. Protein-enerji malnütrisyonu olan 79 çocukta, İYE %39,2 oranında tespit edildi. İdrar kültüründe en sık üreyen etkenler sırası ile Proteus spp (%32,3), E. coli (%25,8, Staphylococcus spp (%19,4), Klebsiella spp (%9,7), Enterobacter spp (%6,5), Pseudomonas spp (%3,2), Streptococcus spp (%3,2)’idi. Kontrol grubu olan 66 olgunun idrar kültüründe en sık saptanan ilk üç mikroorganizma sırasıyla E. coli, (%54,5), Staphylococcus spp (%18,2) ve Proteus spp (%13,6) idi. Protein-enerji malnütrisyonu olan grupta Proteus spp sıklığı, kontrol grubundan anlamlı oranda daha fazla, E. coli sıklığı ise kontrol grubundan anlamlı oranda daha azdı (p=0,03 ve p= 0,008). Protein-enerji malnütrisyonu olan çocuklardaki İYE etkenlerinin, PEM olmayan çocuklardaki İYE etkenlerinden farklı olabileceğini vurgulamak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, malnütrisyon, protein enerji malnütrisyonu

Urinary tract infections agents in malnourished children

Ali Ataş, Alpay Çakmak, Mustafa Soran, Dost Zeyrek, Himmet Karazeybek
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

The aim of our study was to determine the frequency of urinary tract infection in children with PEM and the species of bacteria that cause urinary tract infection in children with protein energy malnutrition (PEM) and to compare with the control group with hout PEM. In this study, 79 children aged 3 months to 5 years, who were diagnosed as PEM according to Gomez Classification, were included. Control group consisted of 66 children with positive urine culture in same age and sex. In 79 children with PEM, urinary tract infection rate was found as 39.2%. The most common isolated microorganism from urine cultures was Proteus spp. (%32.3), and the others were E. coli (25.8 %), Staphylococcus spp. (19.4%), Klebsiella spp. (9.7%), Enterobacter spp. (6.5%), Pseudomonas spp. (3.2%) and Streptococcus spp. (3.2%), respectively. In 66 control cases, the most common isolated microorganisms were E. coli, (54.5%), Staphylococcus spp. (18.2%) and Proteus spp. (13.6%). While Proteus spp. frequency in patients with PEM was significantly higher than control group, E. coli frequency in the former group was significantly lower than the later (p=0.03 and p= 0.008, respectively). We want to emphasize that, pathogens of urinary tract infection isolated from the children with PEM may be different from the pathogens isolated from the children without PEM.

Keywords: Malnutrition, Protein energy malnutrition, Urinary tract infection

Ali Ataş, Alpay Çakmak, Mustafa Soran, Dost Zeyrek, Himmet Karazeybek. Urinary tract infections agents in malnourished children. Turk Pediatri Ars . 2007; 42(4): 162-164

Sorumlu Yazar: Ali Ataş
LookUs & Online Makale