ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
H1-antihistaminik tedavisine yanıtsız kronik ürtiker fenotiplerinde omalizumabın etkinliği [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 250-254 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4042

H1-antihistaminik tedavisine yanıtsız kronik ürtiker fenotiplerinde omalizumabın etkinliği

Pınar Uysal, Duygu Erge
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

Omalizumab rekombinant insan kaynaklı monoklonal anti-IgE antikorudur. Bugüne kadar, omalizumabın kronik kendiliğinden olan ürtiker tedavisinde oldukça etkili olduğu çok sayıda çalışma ile gösterilmiştir. Ancak uluslararası yazında, çocukluk çağında tedaviye dirençli çeşitli ürtiker fenotiplerinde omalizumabın etkinliğini gösteren veriler kısıtlıdır. Bu yazıda, kronik kendiliğinden olan ürtiker, kronik otoimmün ürtiker ve nedeni bilinmeyen (idiyopatik) anjiyoödem tanıları ile izlenen ve yüksek doz H1-antihistaminiklere yanıt vermeyen üç değişik olguda ilk dozdan başlayarak omalizumab ile elde edilen tedavi başarısı bildirilmiştir. Tüm olguların klinik belirtileri ilk doz omalizumab uygulaması ile tam olarak düzelmiş, izlemlerinde yineleme görülmemiştir. Bu olgu sunumu ile çocuklarda H1-antihistaminik tedavisine yanıtsız değişik kronik ürtiker fenotiplerinde omalizumab ile elde edilen tedavi başarısı uluslararası yazın bilgileri ile tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoödem, antihistaminik, çocuk, kronik ürtiker, omalizumab, tedavi

Effective treatment of different H1-antihistamine-refractory chronic urticaria phenotypes with omalizumab

Pınar Uysal, Duygu Erge
Division of Pediatric Allergy and Clinical Immunology, Department of Pediatric, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey

Omalizumab is a recombinant humanized monoclonal anti-IgE antibody. Until now, the efficiency of omalizumab in chronic spontaneous urticaria has been demonstrated in several studies. However in the literature, data showing the efficiency of omalizumab in different phenotypes of H1-antihistamine-refractory chronic urticaria are limited. In this report, the success of treatment with omalizumab from the first dose is presented in three patients with chronic spontaneous urticaria, chronic autoimmune urticaria, and idiopathic angioedema, who were unresponsive to high-dose H1-antihistamine. The symptoms of all patients resolved with the first dose of omalizumab and no symptom recurrence developed during the follow-up period. In this case presentation, the effective treatment of different phenotypes of H1-antihistamine-refractory chronic urticaria is discussed with a review of the literature.

Keywords: Effective treatment of different H1-antihistamine-refractory chronic urticaria phenotypes with omalizumab

Pınar Uysal, Duygu Erge. Effective treatment of different H1-antihistamine-refractory chronic urticaria phenotypes with omalizumab. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 250-254

Sorumlu Yazar: Pınar Uysal
LookUs & Online Makale