ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Prilokaine bağlı methemoglobinemi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 305-306 | DOI: 10.4274/tpa.308

Prilokaine bağlı methemoglobinemi

Mehmet Tayip Arslan1, Vefik Arıca2, Murat Tutanç2, Seçil Günher Arıca3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Özel Defne Hastanesi, Pediatri Kliniği, Hatay, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Sünnet sırasında ağrı çekilmesini önlemek amacı ile sıklıkla prilokain kullanılarak dorsal penil sinir bloğu yerel anestezi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Prilokainin küçük bebek ve yenidoğanlarda methemoglobinemiye yol açtığı bilinmektedir. Burada, sünnet sonrası aniden gelişen ani ve belirgin morarma yakınması ile yoğun bakım birimine sevk edilen ve prilokane bağlı methemoglobinemi geliştiği saptanan 56 günlük erkek olgu sunulmuştur. Hastaya yerel anestezi uygulaması için iki defa 1 mg/kg dozdan prilokain uygulandığı saptanmıştır. Başvurusunda hastanın siyanoz dışında bulgusu yoktu. Kan methemoglobin düzeyi %16,2 saptandı ve tedavi ile tam iyileşme sağlandı. Fetal hemoglobinin “ferrik” duruma daha yatkın olması ve methemoglobinemiyi önlemeye yardımcı olan sitokrom b5 enzim düzeyinin hayatın ilk aylarında düşük bulunması nedeniyle altı aydan küçük çocuklarda yerel anestezik madde olarak prilokain yerine diğer yerel anestezik maddeler kullanılması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, prilokain, sünnet

Methemoglobinemia due to prilocaine administration

Mehmet Tayip Arslan1, Vefik Arıca2, Murat Tutanç2, Seçil Günher Arıca3
1Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Hatay, Turkey
2Private Defne Hospital, Clinic of Pediatry, Hatay, Turkey
3Mustafa Kemal University, Department of Family Medicine, Hatay, Turkey

Prilocaine is the one of the most utilized agents during dorsal penile block in order to prevent pain during circumcision. It is known that prilocaine may lead to methemoglobinemia in neonates and infants. Here we present a 56 days old male patient with prilocaine induced methemoglobinemia who had been referred to intensive care unit for his frank and instant cyanosis after circumcision. Detailed history taking revealed that he needed 1 mg/kg prilocaine administration twice for adequate anesthesia. Patient had frank cyanosis at administration with no other sign. During admission rate of methemoglobin was 16.2% in the blood of the patient and conservative measures lead to complete resolution of all symptoms. Since infants below six months of age are particularly prone to methemoglobinemia due to their low cytochrome b5 levels and fetal hemoglobine is closer to “ferric” state than adult hemoglobine, it is emphasized in this paper that other alternative anesthetic agents should be utilized instead of prilocaine for regional anesthesia in infants under six months age.

Keywords: Methemoglobinemia, prilocain, circumcision

Mehmet Tayip Arslan, Vefik Arıca, Murat Tutanç, Seçil Günher Arıca. Methemoglobinemia due to prilocaine administration. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 305-306

Sorumlu Yazar: Vefik Arıca
LookUs & Online Makale