ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Türkiye İç Batı Anadolu Bölgesi’ndeki bir merkezde jüvenil idiyopatik artrit [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 157-165 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69320

Türkiye İç Batı Anadolu Bölgesi’ndeki bir merkezde jüvenil idiyopatik artrit

Gülçin Otar Yener1, Zahide Ekici Tekin1, Ilknur Girişgen2, Ebru Nevin Çetin3, Beyza Şahin4, Selçuk Yüksel2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Öz
Amaç: Kliniğimizde izlem ve tedavi edilen jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların demografik verilerini, alt gruplarına dağılımını, tedaviye yanıtlarını ve uzun dönem izlemlerini ortaya koymak, ulusal ve uluslararası veriler ile karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2012 ile Ocak 2018 tarihleri arasında jüvenil idiyopatik artrit tanısı alarak tedavi başlanan, düzenli kontrole gelen 116 hastanın dosyası incelendi. Demografik bulgular, aldığı tedaviler, aktif/ inaktif hastalık (ilaçlı ve ilaçsız) ve tedaviye yanıt durumları değerlendirildi.
Bulgular: Uluslararası Romatoloji Derneği Birliği ölçütlerine göre jüvenil idiyopatik artrit alt tipleri 38 entezit ilişkili artrit, 37 oligoartiküler, 17 romatoid faktör (-) poliartiküler, 15 sistemik, 5 romatoid faktör (+) poliartiküler, 4 psöriatik jüvenil idiyopatik artrit olarak değerlendirildi. Toplamda kız erkek oranı 1,5 idi. İlk yakınma ile tanı konulması arasındaki gecikme süresi ortalama 5,7±5,2 aydı. En erken tanı alan sistemik tipte hastalar, en geç tanı alan hastalar ise poliartiküler ve entezit ilişkili alt tipte olanlardı. Hastaların %32’sine yalnızca metotreksat tedavisi verilirken, %38’ine ek biyolojik ilaçlar verildi. Her iki tedavi grubunda inaktif zamana geçiş süresi en kısa oligoartiküler, en uzun entezit ilişkili artrit grubundaydı. Çalışma döneminde 38 hasta ilaçsız iyilik hali (en yüksek oran %53,3 ile sistemikte), 71 hasta ilaçlı iyilik hali (en yüksek oran %70,2 ile oligoartikülerde) olarak izlenmekteydi. Hastaların %94’ünde iyilik hali sağlandı.
Çıkarımlar: Entezit ilişkili artritin dikkat çekici bulgusu olan entezitin rutin fizik muayenede göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Entezit farkındalığı, entezit ilişkili artritli çocuklarda tanı gecikmesinin önlenmesine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Antiromatizmal ilaç, jüvenil idiyopatik artrit, metotreksat

Juvenile idiopathic arthritis in a center in the Western Anatolia region in Turkey

Gülçin Otar Yener1, Zahide Ekici Tekin1, Ilknur Girişgen2, Ebru Nevin Çetin3, Beyza Şahin4, Selçuk Yüksel2
1Division of Pediatric Rheumatology, Department of Pediatrics, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Division of Pediatric Nephrology, Department of Pediatrics, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
3Department of Opthalmology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
4Department of Biostatistics, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

Objectives: To evaluate the demographic data, subgroup distribution, response to treatment, the outcome of long term follow-up and compare with national and international data in a cohort of juvenile idiopathic arthritis patients from the single center.
Material and Methods: The records of 116 patients who had been diagnosed as juvenile idiopathic arthritis between January 2012 and January 2018 were evaluated and their demographic findings and treatments, active disease and inactive disease (with and without medication) and response to treatment were evaluated.
Results: According to International League of Associations for Rheumatology criteria subtypes were 38 enthesitis-related arthritis, 37 oligoarticular, 17 rheumatoid factor (-) polyarticular, 15 systemic, 5 rheumatoid factor (+) polyarticular, 4 psoriatic juvenile idiopathic arthritis. In total, the ratio of boys to girls was 1.5. Mean symptom duration was 5.7 months, was the shortest in patients with systemic juvenile idiopathic arthritis and the longest for in patients with polyarticular and enthesitis-related types. Thirty-two percent of the patients were treated with methotrexate alone and, 38% were given additional biological drugs. In both treatment groups, time to achievement of inactive disease was the shortest oligoarticular and the longest enthesitis-related group. In the study period, 38 patients (53% were systemic) were in remission off medication, 74 were in remission on medication (74% oligoarticular). 94% of the patients were in remission.
Conclusions: In terms of frequency, delay in diagnosis, and response to treatment, the most important juvenile idiopathic arthritis subgroup was enthesitis-related arthritis in our region. Enthesitis which is the remarkable finding of enthesitis-related arthritis should not overlook in routine physical examination. Aware of enthesitis can contribute to preventing of delay to diagnosis in children with enthesitis-related arthritis.

Keywords: Antirheumatic drugs, juvenile idiopathic arthritis, methotrexate

Gülçin Otar Yener, Zahide Ekici Tekin, Ilknur Girişgen, Ebru Nevin Çetin, Beyza Şahin, Selçuk Yüksel. Juvenile idiopathic arthritis in a center in the Western Anatolia region in Turkey. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 157-165

Sorumlu Yazar: Selçuk Yüksel, Türkiye
LookUs & Online Makale